Skip to main content

Friendly and Affordable Sustainable Urban Districts Retrofitting

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sposób na opanowanie złożoności podczas modernizowania dzielnic miast

Modernizacja całych dzielnic przy pomocy wydajnych energetycznie produktów i technik to zrównoważone i ekonomiczne podejście do ograniczenia strat ciepła i wykorzystania paliw, zwłaszcza w starszych budynkach. Sama skala zadania — w połączeniu z podzieloną strukturą sektora budowlanego — utrudnia jednak proces podejmowania decyzji.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt FASUDIR (Friendly and Affordable Sustainable Urban Districts Retrofitting) stanowi próbę rozwiązania tego problemu poprzez opracowanie nowych modeli biznesowych i powiązanych narzędzi, które powinny przyczynić się do rozwoju zrównoważonych procesów modernizacji obszarów miejskich w całej Europie. Kluczowym elementem projektu jest zintegrowane narzędzie do wspierania procesu podejmowania decyzji — nowa metodologia wspierana oprogramowaniem, zapewniająca decydentom pomoc przy wyborze najlepszych strategii modernizacyjnych. W ramach projektu FASUDIR tworzone jest także repozytorium technologii modernizacyjnych oraz angażowani są różni interesariusze. Kierownik projektu ds. rozpowszechniania informacji, Giulia Barbano, rozmawiała z przedstawicielem serwisu CORDIS na temat najnowszych wyników projektu. Jak postępują prace nad zintegrowanym narzędziem do wspierania procesu podejmowania decyzji? Prowadzimy prace nad narzędziem oraz nad interfejsem sieciowym i symulacjami. Szczególną uwagę poświęcamy opcjom wizualizacji oraz użyteczności oprogramowania końcowego. Narzędzie musi zapewnić użytkownikom dokładne i przydatne informacje w odpowiednim przedziale czasowym. Jest to istotne, ponieważ symulacja zużycia energii na skalę całej dzielnicy wymaga intensywnych obliczeń, a pozostałe wskaźniki wydajności można skutecznie obliczyć w czasie rzeczywistym. Opracowanie wersji beta ma się zakończyć do końca stycznia 2016 r. Jak wyglądają prace nad stworzeniem repozytorium technologii? Repozytorium ukończono w zeszłym roku i obecnie jest ono wdrażane w narzędziu do wspierania procesu podejmowania decyzji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wybrać technologie i systemy mające zastosowanie w skali budynku lub całej dzielnicy. Włożono sporo wysiłku w projektowanie struktury repozytorium, ponieważ zrównoważone rozwiązania różnią się między sobą pod względem skali, skutków i stopnia zaawansowania technologii. Ponadto każde rozwiązanie znajdujące się w bazie danych jest prezentowane z wykorzystaniem danych technicznych dotyczących efektywności energetycznej wraz z innymi informacjami, np. parametrami gospodarczymi, wpływem na społeczeństwo, zaleceniami w zakresie konserwacji i rozważaniami natury estetycznej. W jaki sposób najważniejsze strony są angażowane w projekt FASUDIR? Najważniejsze strony zostały zaangażowane już na samym początku prac nad narzędziem do wspierania procesu podejmowania decyzji dzięki założeniu lokalnych komitetów składających się z ekspertów ds. planowania miejskiego i modernizacji pochodzących ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. Komitety zbierały się w kluczowych momentach — najpierw na początku projektu w celu omówienia potrzeb i najważniejszych problemów dotyczących bieżących procesów wykorzystywanych przy modernizacjach na skalę całych dzielnic, a następnie w celu wykonania przeglądu eksperckiego opracowanej metodologii. Komitety wypowiedzą się ponownie, ponieważ wersja beta narzędzia jest już gotowa do końcowego przeglądu skupiającego się na funkcjonalności, a pierwsza publiczna demonstracja zaplanowana jest na luty podczas konferencji SBE16 Torino. Wybrano trzy zróżnicowane obszary miejskie w celu weryfikacji prac przeprowadzonych w ramach projektu FASUDIR. Co się wydarzyło do tej pory? Wybrane studia przypadku to dzielnica prefabrykowanych budynków mieszkalnych w Budapeszcie, nowe osiedle mieszkaniowe we Frankfurcie oraz część historycznego centrum miasta Santiago de Compostela. Te trzy obszary znajdują się w bardzo różnych strefach klimatycznych, posiadają różne profile populacji oraz potrzeby modernizacyjne — zarówno w kontekście zarządzania, jak i polityki. Jednym z największym wyzwań podczas opracowywania metodologii i narzędzia do wspierania procesu podejmowania decyzji było uwzględnienie tak bardzo zróżnicowanych potrzeb. Cel osiągnięto dzięki zaangażowaniu lokalizacji demonstracyjnych i lokalnych komitetów projektowych. Kolejnym kluczowym zadaniem było zebranie odpowiednich danych oraz zaangażowanie najważniejszych miejscowych interesariuszy. Zebranie danych okazało się skomplikowaną procedurą, której przeprowadzenie były konieczne, aby narzędzie do wspierania procesu podejmowania decyzji mogło znaleźć zastosowanie w różnych sytuacjach.

Słowa kluczowe

Modernizacja, dzielnice miejskie, FASUDIR, oprogramowanie, repozytorium, IDST, budynki, budowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania