Skip to main content

Carbon emission mitigation by Consumption-based Accounting and Policy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Polityka redukcji emisji węgla

Zespół z UE przeanalizował i pomógł usprawnić politykę UE w kwestii zmian klimatycznych. Głównym tematem badań była redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zmianę popytu wśród konsumentów. Wnioski z badań podkreślają znaczenie handlu i zwiększającej się zamożności, jako czynników sprzyjających zwiększaniu się emisji.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Polityki dotyczące zmian klimatycznych różnią się pod względem siły oddziaływania i podejścia w zależności od warunków krajowych lub regionalnych, w których zostały one przygotowane. Celem tych polityk jest zazwyczaj produkcja, pomimo że wpływ konsumpcji na emisje gazów cieplarnianych stale rośnie. Finansowany ze środków UE projekt CARBON CAP (Ograniczanie emisji dwutlenku węgla poprzez wyliczenia i politykę prowadzone w oparciu o konsumpcję) miał za zadanie przeanalizować prowadzone w Europie polityki wobec zmian klimatycznych. Konsorcjum pomogło opracować innowacyjne polityki poprzez zwiększenie wspólnej wiedzy o emisjach dwutlenku węgla. Członkowie zespołu opracowali skuteczniejsze wytyczne, których celem jest pomoc w osiągnięciu celów założonych przez UE w zakresie zmian klimatycznych. Celem takich polityk jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zmianę popytu konsumenckiego. Postępy w kierunku opracowania bardziej zrównoważonych polityk wymagały uzupełnienia znaczących braków informacji za pośrednictwem procesów interaktywnej wymiany wiedzy pomiędzy zespołem projektu i kluczowymi interesariuszami. Konsorcjum opracowało również plan działania w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku. Naukowcy przeanalizowali różne rodzaje zmian przewidywane w ramach takich polityk. Zespół stwierdził, że handel jest istotnym czynnikiem sprzyjającym globalnemu wzrostowi emisji gazów cieplarnianych, jednak nie odgrywa tak ważnej roli, jak rosnąca zamożność i wydajność przemysłowa. Jednakże przenoszenie przemysłu z krajów zachodnich w połączeniu z rosnącym importem przyczynia się do wzrostu emisji, w szczególności poprzez spalanie. Rosnąca zamożność redukuje korzyści przynoszone przez technologie niskoemisyjne i wydajność energetyczną. W ramach projektu CARBON CAP również przeanalizowano i utworzono ranking ponad 30 instrumentów politycznych, jak również szczegółowo opisano 3 główne korzyści płynące z wprowadzenia tych polityk do portfolio. Kluczowym ustaleniem był fakt, że trudno jest wpłynąć na wybory klientów, gdy mają oni dostęp zarówno do wysoko-, jak i niskoemisyjnych towarów, które spełniają te same potrzeby. Wyniki wskazują, że w ramach polityk mających na celu zmianę charakterystyk produktów dostępnych klientom (np. minimalne normy) należy ustalić priorytety. Zespół stwierdził również, że polityki wpływające na to, jakie produkty wybierane są przez klientów, powinny zostać wdrożone na późniejszym etapie. Możliwe powinno być obniżenie emisji gazów cieplarnianych o około 50% w porównaniu do obecnych poziomów emisji w UE. Naukowcy ustalili, że obszary, które mają największy potencjał w kwestii redukcji obejmują pożywienie, budownictwo i transport, i w związku z tym to te kategorie powinny być celem polityki. Modelowanie projektowe zasugerowało nowe potencjalne polityki, które mogą w znaczący sposób zredukować emisje gazów cieplarnianych w Europie, w szczególności w zakresie budownictwa i transportu.

Słowa kluczowe

Emisje węgla, gazy cieplarniane, polityka dotycząca zmian klimatu, konsumpcja, CARBON CAP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania