Skip to main content

Innovative Digital Preservation using Social Search in Agent Environments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych wkracza do internetu

Informacje cyfrowe utworzone w starszych lub przestarzałych formatach i urządzeniach mogą być nadal dostępnie dzięki nowemu oprogramowaniu internetowemu.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko

W teorii obecnie możliwe jest nieograniczone czasowo przechowywanie wszelkich informacji, jeżeli mają one postać cyfrową, bez względu na to, czy jest to tekst, zdjęcia czy multimedia. Problem polega jednak na tym, jak umożliwić odczyt obecnie stosowanych formatów plików w przyszłości. Dyskietki i kasety wideo używane w latach 80. ub. wieku to przykład przestarzałych nośników, do których trudno uzyskać dostęp i których przegrywanie na współczesne formaty jest drogie. Odpowiedzią na ten problem może być "digital preservation", czyli przechowywanie i zabezpieczanie zasobów cyfrowych, mające na celu zachowanie ich jakości i dostępności. W ramach projektu DURAFILE (Innovative Digital Preservation using Social Search in Agent Environments), finansowanego ze środków UE, prowadzono prace nad nowym oprogramowaniem do zabezpieczania osobistych informacji cyfrowych, jak i informacji tworzonych przez MŚP. Zadaniem oprogramowania jest skanowanie wszystkich plików w regularnych odstępach czasu i wyłanianie tych zagrożonych utratą możliwości odczytu. Aby zrealizować te założenia, zespół przeanalizował nowoczesne rozwiązania z zakresu przechowywania i zabezpieczania zasobów cyfrowych i określił wymagania użytkowników dotyczące nowego systemu, któremu nadano nazwę Durafile. Następnie podjęto prace mające na celu umożliwienie bezpiecznego przesyłania i magazynowania danych, jak również stworzenie algorytmów pozwalających na wyszukiwanie odpowiednich plików. Po ukończeniu prototypu oprogramowania zespół zajął się opracowaniem planu jego upowszechnienia i wykorzystania oraz ukończył platformę Durafile wraz z niezbędnym interfejsem do aplikacji internetowej i na komputery PC. Przeprowadzono drobiazgowe testy, walidację oraz szkolenia dla MŚP, tak aby umożliwić im poznanie korzyści technicznych, społeczno-ekonomicznych i komercyjnych związanych z nową technologią. Informacje o wynikach prac rozpowszechniano za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz przez różne kanały medialne, a także przy pomocy samouczków i materiałów wideo. Obecnie oprogramowanie w wersji beta jest dostępne w formie aplikacji internetowej oraz aplikacji do pobrania ze strony projektu. Skanuje ono pliki użytkowników domowych i firmowych, rozpoznając te zagrożone utratą możliwości odczytu i proponując odpowiednie rozwiązania. Oprogramowanie radzi sobie z plikami tekstowymi, wideo i multimedialnymi, co oznacza znaczne zwiększenie możliwości przechowywania i zabezpieczania zasobów cyfrowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój mediów cyfrowych, projekt DURAFILE powinien przyczynić się do poprawy konkurencyjności europejskiej branży oprogramowania, ponieważ coraz więcej interesariuszy (użytkowników i programistów) ma problemy z zachowaniem dostępności materiałów cyfrowych. Technologia ta pomoże społeczeństwu w dbaniu o przeszłość, dziedzictwo i wiedzę, które są kluczem do pomyślnej przyszłości.

Słowa kluczowe

Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych, multimedia, DURAFILE, badania społeczna, utrata możliwości odczytu archiwalnych danych cyfrowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania