Skip to main content

Narratives in health communication –a multi-disciplinary approach to strengthen understanding of the roles and uses of narratives in conveying health information and changing health behaviors

Article Category

Article available in the folowing languages:

W jaki sposób narracje wpływają na rozpowszechnianie informacji zdrowotnych

Narracje odgrywają coraz ważniejszą rolę w przekazywaniu informacji zdrowotnych, ale niewiele wiadomo o ich efektach. Inicjatywa UE przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na temat roli i wykorzystania narracji w przekazywaniu informacji dotyczących zdrowia.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo
Badania podstawowe
Zdrowie

Wciąż brakuje informacji na temat wpływu narracji w kontekście komunikacji zdrowotnej. Dzieje się tak, ponieważ wiedza fachowa na temat narracji jest podzielona na wiele różnych dyscyplin. Celem naukowców realizujących finansowany przez UE projekt HEALTHNAR było poszerzenie i skonsolidowanie wiedzy na temat nowo powstającej dziedziny komunikacji narracyjnej w zakresie zdrowia. W celu zgłębienia teorii i praktyki w zakresie zdrowotnej komunikacji narracyjnej, zespół HEALTHNAR utworzył multidyscyplinarną sieć wymiany informacji naukowych. Rzuciła ona nowe światło na wykorzystanie i rolę narracji w przekazywaniu informacji i zmianie zachowań zdrowotnych. 23 międzynarodowych ekspertów i 14 młodszych badaczy odwiedziło instytucje partnerskie, co łącznie zapewniło możliwości szkoleniowe rzędu 50 osobomiesięcy. Łącznie 17 seminariów, 12 warsztatów i ponad 160 spotkań ekspertów stało się okazją do wymiany wiedzy, budowania sieci i inicjowania wspólnych badań. Seria seminariów przyciągnęła około 40 uczestników, badaczy zewnętrznych, decydentów i praktyków w zakresie zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Zorganizowane seminaria i siedem sympozjów umożliwiły transfer wiedzy i pomogły w kształtowaniu praktyki komunikacji narracyjnej w zakresie zdrowia przy jednoczesnym budowaniu profilu projektu. Naukowcy zbadali procesy, które wpływają na sukces lub porażkę narracji w odniesieniu do zmieniających się percepcji, postaw i zachowań w dziedzinie zdrowia. Odkryli, że zarówno autentyczne osobiste narracje pacjentów, jak i wymyślone, fikcyjne narracje odgrywają kluczową rolę, pomagając pacjentom i przekazując im wiadomości dotyczące zdrowia w różnych sytuacjach. Badania wykazały również, że takie opowieści nie są skuteczne w takim samym stopniu dla wszystkich odbiorców. Zespół HEALTHNAR przeanalizował rolę cech osobistych oraz wpływ procesów poznawczych i emocjonalnych w odniesieniu do narracji. Opracował również nowy model teoretyczny opisujący i wyjaśniający wstępne warunki dotyczące mechanizmów, które pozwalają przełożyć opowiadane historie na skutki zdrowotne. Partnerzy projektu zbadali także zachowania zdrowotne przy użyciu metod narracyjnych w środowiskach internetowych oraz analizowali rolę i skuteczność narracji we wspieraniu interwencji zdrowotnych opartych na dowodach w tym samym środowisku wirtualnym. Projekt HEALTHNAR dostarczył innowacyjnych narzędzi, dzięki którym można dowiedzieć się, co narracje mogą nam powiedzieć o zachowaniach zdrowotnych ludzi.

Słowa kluczowe

Narracje, informacje zdrowotne, HEALTHNAR, zachowania zdrowotne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania