Skip to main content

Glycerol Biorefinery Approach for the Production of High Quality Products of Industrial Value

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie rynku dla surowego glicerolu

Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu GRAIL opracowują nowe technologie i sposoby wykorzystania surowego glicerolu - produktu ubocznego, powstającego w trakcie produkcji paliwa ekologicznego.

Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne
Energia

Globalna produkcja i zużycie paliw ekologicznych stale rosną w wyniku ustaw promujących inicjatywy ekologiczne. Ponieważ glicerol jest produktem ubocznym procesu transestryfikacji, wzrost produkcji paliw ekologicznych oznacza wzrost produkcji surowego glicerolu. Obecnie problemem jest to, że istniejące zastosowania glicerolu stanowiącego produkt uboczny produkcji paliw ekologicznych nie są w stanie w pełni wykorzystać dużych ilości glicerolu wytwarzanego na całym świecie. W konsekwencji każdego roku wytwarzane są ogromne ilości niezużywanego surowego glicerolu, co obniża jego wartość rynkową do tego stopnia, że uznawany jest raczej za „strumień odpadów” niż wartościowy „produkt poboczny”. W miarę spadku cen glicerolu coraz więcej firm zajmujących się chemiczną produkcją glicerolu bankrutuje. Celem finansowanego ze środków UE projektu GRAIL była integracja i rozwój istniejących i nowych biotechnologii wykorzystujących glicerol jako konkurencyjny surowiec biologiczny. Z tego względu projekt przyczyni się również do zwiększenia opłacalności produkcji paliw ekologicznych biorąc pod uwagę względy środowiskowe. - Ogólnym zamysłem projektu GRAIL jest wykorzystanie, eksploatacja i dalszy rozwój nowoczesnej technologii z dziedziny bioproduktów z glicerolu, jak również opracowanie nowych sposobów wykorzystania surowego glicerolu w platformach o wysokiej wartości i produktach końcowych - mówi koordynator projektu Carles Estévez. - W konsekwencji głównym celem projektu jest zapewnienie opłacalności nowych rozwiązań, aby mocno zaangażować biorafinerie w produkcję paliw ekologicznych. Nowe sposoby na wykorzystanie glicerolu Projekt GRAIL wykorzystuje wiedzę pozyskaną w poprzednich projektach. W ramach poprzednich projektów i badań, które skupiały się na znalezieniu zastosowań rynkowych odpadu glicerolowego, zaproponowano kilka oddzielnych rozwiązań. Jednakże w ich wyniku nie udało się stworzyć zintegrowanego procesu pokonywania głównych barier w zakresie waloryzacji tego produktu ubocznego. - Projekt GRAIL został stworzony w odpowiedzi na potrzebę stworzenia możliwej do powielenia metodologii wykorzystywania ekonomicznych i naukowych argumentów w celu pokonania głównych barier naukowych, technologicznych i ekonomicznych, które uniemożliwiają postrzeganie glicerolu jako surowca odpowiedniego do produkcji szerokiej gamy wartościowych ekonomicznie produktów - mówi Estévez. Celem projektu GRAIL jest rozwój znanych i nowych typów zastosowań i produktów, które pozwolą na wykroczenie poza aktualny stan techniki poprzez wykorzystanie glicerolu jako materiał bazowy. Reakcje, które teraz są powszechnie wykorzystywane do przekształcania glicerolu w nowe molekuły, takie jak utlenianie, redukcje, dehydratacje, eteryfikacje, estryfikacja itp., zastępowane są przez transformacje biologiczne. Ostatecznym celem jest opracowanie zestawu skalowanych i opłacalnych technologii przekształcania glicerolu będącego produktem ubocznym wytwarzania paliw ekologicznych w, na przykład, propanediol, glicerol i estry kwasów tłuszczowych, polihydroksyalkanoany (PHA), wodór, etanol, powłoki syntetyczne, powłoki proszkowe, żywice, biobutanol i trehalozę. Aby to było możliwe, w ramach projektu opracowano ogólną strategię opartą na trzech głównych filarach, obejmujących cały łańcuch wartości. Strategia ta obejmuje ocenę surowego glicerolu i oczyszczanie wraz z opracowaniem sposobów na przekształcanie surowego glicerolu w inne produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak biopaliwa, ekologiczne chemikalia i suplementy diety. W ramach projektu przeprowadzana jest również analiza możliwości przemysłowego wykorzystania produktów na bazie glicerolu, obejmująca ocenę ekonomiczną i środowiskową. - Teraz, gdy projekt GRAIL zbliża się do końca, zamiast na rozwoju produktu zaczynamy skupiać się na możliwościach wykorzystania wyników projektu w przemyśle - wyjaśnia Estévez.

Słowa kluczowe

GRAIL, glicerol, bioprodukty, paliwo ekologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania