Skip to main content

Ionic Liquids as innovative organic phase for solvent extraction and separation of lanthanoids: a comparative study of conventional and synergistic systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe rozpuszczalniki dla bardziej wydajnego górnictwa ziem rzadkich

W Europie potrzebny jest lepszy system zarządzania niewykorzystanymi złożami rudy ziem rzadkich i miejskimi kopalniami. W ramach finansowanego przez UE projektu badano nową klasę innowacyjnych rozpuszczalników, które powinny pomóc w zabezpieczeniu trwałej podaży metali ziem rzadkich.

Zmiana klimatu i środowisko
Badania podstawowe

Przemysł europejski w dużej mierze zależy od metali ziem rzadkich, których największa ilość dostarczana jest z Chin. Podaż na import najbardziej znaczących surowców mineralnych, takich jak lantanowce, powinna zostać zmniejszona z uwagi na fakt, iż Europa jest zasobna w złoża do tego stopnia, że może być samowystarczalna. Monopol Chin w tej dziedzinie spowodował szybki wzrost badań nad procesami recyklingu, w których wykorzystywane są lotne i palne rozpuszczalniki organiczne. Finansowany ze środków unijnych projekt INNOVILLN (Ionic liquids as innovative organic phase for solvent extraction and separation of lanthanoids: A comparative study of conventional and synergistic systems) miał na celu dalsze badania nad cieczami jonowymi, które mogą być wykorzystane jako nielotne i niepalne rozpuszczalniki. Ciecze joniczne, czyli sole pozostające w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej, mogą być użyte jako rozpuszczalniki w celu ekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich z ich mieszaniny oraz ich separacji. Zespół projektu wykorzystał dwa organiczne rozpuszczalniki, będące w szerokim użyciu, oraz cztery rodzaje cieczy jonicznych, aby następnie przetestować wpływ synergii na wydajność procesu ekstrakcji lantanowców. We wszystkich przypadkach naukowcy zarejestrowali, że ciecze joniczne miały zdolność do wydajniejszej ekstrakcji metali ziem rzadkich, z wyjątkiem jednego przypadku, w którym wydajność procesu separacji okazała się niska. Wyniki projektu promują procesy ekstrakcji, które są bardziej wydajne w porównaniu z istniejącymi, a jednocześnie bardziej oszczędne i mniej uciążliwe dla środowiska.

Słowa kluczowe

Rozpuszczalniki, metale ziem rzadkich, lantanowce, INNOVILLN, ciecze jonowe, ekstrakcja i separacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania