Skip to main content

Fish Indicatiors of Stress and Health (FISH): Validating the use of embryos and yolk sac larval zebrafish as a model for the study of nociception and veterinary drug testing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie larw danio pręgowanego do badania zmniejszenia bólu i stresu

Larwy danio pręgowanego mają wiele cech fizjologicznych podobnych do cech występujących u ssaków. Badacze opracowali protokoły do badań nad bólem i środkami przeciwbólowymi umożliwiające uniknięcie wykorzystywania chronionych osobników dorosłych tego gatunku ryb.

Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie

Głównym celem projektu FISH (Fish indicators of stress and health (FISH): Validating the use of embryos and yolk sac larval zebrafish as a model for the study of nociception and veterinary drug testing) było zmniejszenie liczby dorosłych osobników gatunku danio pręgowanego wykorzystywanych w procedurach naukowych. Badacze z Uniwersytetu w Liverpoolu testowali larwy jako pełnowartościowy zastępczy obiekt badawczy, zamiast osobników dorosłych, w badaniach nad działaniem środków przeciwbólowych. Naukowcy z zespołu projektu FISH opracowali nowe oprogramowanie do oceny, które może jednocześnie monitorować ruch 25 larw danio pręgowanego w tym samym dołku. Po zastosowaniu szkodliwych bodźców obserwowano zmniejszenie aktywności zarówno u larw, jak i osobników dorosłych. Zespół projektu zarejestrował odpowiedzi na bodźce chemiczne i termiczne. Przeprowadzone następnie badania z wykorzystaniem różnych dawek środków przeciwbólowych, takich jak aspiryna, lidokaina, morfina i fluniksyna, wykazały zmniejszenie odpowiedzi po podaniu środków farmaceutycznych. Badanie odpowiedzi genomowej na nocycepcję u larw pokazało, że w procesie tym uczestniczy 141 genów występujących również u osobników dorosłych. Ponadto wiele z produktów transkrypcji odpowiada za występowanie bólu u ssaków. Przy wykorzystaniu dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej powiązanej ze szlakiem sygnałowym wapnia badacze zidentyfikowali kilka obszarów mózgu — przodo-, śród- i tyłomózgowie — które odpowiadają na stymulację za pośrednictwem szkodliwych bodźców. Wyniki badań prowadzonych w ramach inicjatywy FISH wykazały, że larwy danio pręgowanego mogą być stosowane jako alternatywny obiekt badawczy w zastępstwie osobników dorosłych w badaniach nad bólem i środkami zmniejszającymi ból. Ta nowa platforma wiedzy może być również wykorzystywana na potrzeby zmniejszania stresu u gatunków akwakultury oraz u ryb ozdobnych w branży zoologicznej. Badacze przewidują, że wyniki projektu zostaną opublikowane w trzech czasopismach branżowych.

Słowa kluczowe

Ból, larwy danio pręgowanego, środek przeciwbólowy, FISH, oprogramowanie do oceny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania