Skip to main content

Bringing INnovation to onGOing water management – A better future under climate change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście do zarządzania zasobami wodnymi pomoże złagodzić skutki zmiany klimatu

Wzrastające ryzyko ulewnych deszczy i dotkliwych susz to niektóre ze skutków zmiany klimatu, mogące mieć druzgocący wpływ na ekosystemy, jakość wody i społeczeństwo. Dlatego też zachodzi pilna potrzeba znalezienia sposobów na złagodzenie szkód wywołanych przez te ekstremalne zjawiska pogodowe.

Zmiana klimatu i środowisko

Zespół finansowanego przez UE projektu BINGO stworzył rozwiązania dla konkretnych wyzwań o podłożu klimatycznym, związanych z zagrożonymi zasobami wodnymi o strategicznym znaczeniu. „Osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodną i pozostałe zainteresowane strony otrzymują informacje dotyczące konkretnych scenariuszy klimatycznych w rozdzielczości przestrzennej/czasowej dopasowanej do ich potrzeb, co pozwala im na podjęcie działań na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim”, mówi koordynatorka projektu Rafaela de Saldanha Matos. Członkowie konsorcjum zbadali sześć obszarów w północnej i południowej Europie, uwzględniając najważniejsze warunki klimatyczne i cykle hydrologiczne w skali lokalnej i regionalnej, mające miejsce w Europie w różnych okresach czasu. Opracowali wytyczne, aby stworzyć i wzmocnić korzystną dla obu stron współpracę pomiędzy naukowcami a zainteresowanymi stronami oraz odnieśli się do powszechnych problemów. „Obejmowały one powodzie i susze, zapotrzebowanie na dobrej jakości wodę, konkurowanie o wodę pomiędzy rolnictwem, ośrodkami miejskimi i turystyką, a także potrzebę bezpieczeństwa wodnego”, wyjaśnia Matos.

Wysiłki na ogólnoeuropejską skalę

Partnerzy projektu opracowali informacje i narzędzia niezbędne dla bardziej wydajnego gospodarowania zasobami wodnymi w Europie, czego przykładem jest internetowe portfolio działań w zakresie adaptacji stworzone z myślą o użytkownikach końcowych, osobach odpowiedzialnych za gospodarkę wodną oraz decydentach i ustawodawcach, których dotyka zmiana klimatu. Pomaga im ono lepiej reagować na prognozy klimatyczne, między innymi dotyczące ekstremalnych zjawisk pogodowych. „W celu zapewnienia, aby badania były pożyteczne dla społeczeństwa, w projekt BINGO zaangażowano rolników na Cyprze i duże organizacje zarządzające zasobami wodnymi w Niemczech, organy i stowarzyszenia zajmujące się nawadnianiem w Portugalii, przedsiębiorstwa wodociągowe w Portugalii i Norwegii, a także gminy i władze metropolitarne w Hiszpanii”, wyjaśnia Matos. W Holandii zbadano wilgotność gleby i system ochrony przyrody oraz zaprojektowano i zainstalowano instrumenty badawcze do pomiarów terenowych. Cypr wykorzystał tę samą metodologię i sprzęt do lepszej oceny suszy. Matos zauważa: „Przykłady te odzwierciedlają szeroką różnorodność warunków klimatycznych, sposobów użytkowania gruntów, ram prawnych i instytucjonalnych, organizacji i stopni zaangażowania w projekt BINGO. W odniesieniu do każdej z tych kwestii zyskaliśmy nowe informacje, zrozumienie i gotowość na przyszłość”.

Uniwersalność i ulepszona komunikacja to niektóre z korzyści projektu

Jedną z największych zalet projektu BINGO jest możliwość wykorzystania go w innych dziedzinach ze względu na zaangażowanie zainteresowanych stron z różnych środowisk. „Bez względu na to, czy jesteś naukowcem poszukującym danych bądź metodologii, ustawodawcą szukającym wsparcia w podejmowaniu decyzji, członkiem zespołu technicznego do spraw zarządzania zasobami wodnymi, dostawcą czy też rolnikiem próbującym stworzyć plan na przyszłość, a nawet jeśli nie należysz do żadnej z tych grup, ale zwyczajnie martwi cię wpływ zmiany klimatu na zasoby wodne w twoim regionie, wyniki naszego projektu zapewnią ci potrzebne informacje”, komentuje Matos. Projekt BINGO w znaczącym stopniu przyczynił się do usprawnienia komunikacji pomiędzy naukowcami a osobami spoza kręgów naukowych oraz zwiększył świadomość wpływu zmiany klimatu na powodzie i susze poprzez organizację kilku wydarzeń skierowanych do ogółu społeczeństwa i publikację wyników projektu na całym świecie. „Stworzyliśmy nowe, globalne podejście do działania na rzecz klimatu i zarządzania zintegrowanym obiegiem wody, które może zostać wykorzystane przez inne państwa w Europie i na całym świecie. Opracowaliśmy także wytyczne dla wzmocnienia współpracy pomiędzy badaczami a zainteresowanymi stronami, która będzie korzystna dla obu stron”, podsumowuje Matos.

Słowa kluczowe

BINGO, zmiana klimatu, cykl hydrologiczny, susza, powodzie, narzędzie, ekstremalne zjawiska pogodowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania