Skip to main content

PAn-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue chains

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie transferu technologii MŚP pomiędzy kluczowymi sektorami

Efektywna współpraca między klastrami może stać się siłą napędową innowacyjności i konkurencyjności w europejskich regionach przemysłowych. Pewna unijna inicjatywa wsparła innowacyjność MŚP w celu promowania rozwoju nowych, rozwijających się sektorów, które mogłyby zapewnić Europie rozwój i wzrost zatrudnienia.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ACTTiVAte udzielono wsparcia 50 MŚP w tworzeniu międzysektorowych i regionalnych projektów dotyczących innowacji w 4 sektorach o wysokim stopniu synergii: lotniczym, TIK, zdrowia i rolno-spożywczym. Opracowano również strategie dla osiągnięcia stabilnego wzrostu innowacji międzysektorowych i transgranicznych wykraczających poza ramy projektu. „Wspieraliśmy MŚP w procesie komercjalizacji ich technologii w nowych regionach i sektorach”, mówi koordynator projektu Eugenio Fontán. „Przedsiębiorstwa te otrzymały niezbędne umiejętności biznesowe pozwalające na ocenę możliwości w potencjalnych sektorach oraz na przygotowanie do wprowadzenia swoich rozwiązań na nowe rynki”.

Promowanie innowacji MŚP

Aby zoptymalizować korzyści płynące do MŚP, podjęto dwa rodzaje działań w ramach projektu ACTTiVAte. Pierwszy polegał na bezpośrednim finansowaniu projektów MŚP dotyczących innowacji za pośrednictwem zaproszeń do składania ofert we wszystkich czterech zaproponowanych obszarach technologicznych. Dzięki wypromowaniu 50 międzysektorowych projektów transferu technologii, projekt położył podwaliny pod rozwój nowych łańcuchów wartości w kluczowych sektorach w Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Polsce i Portugalii. Łączna kwota bezpośredniego finansowania przyznana MŚP w tych krajach wyniosła 1,5 miliona euro. Drugi rodzaj działań dotyczył świadczenia kompleksowych usług wsparcia biznesowego na rzecz wybranych MŚP w celu stworzenia środowiska sprzyjającego innowacyjności. Obejmowały one organizację szkoleń z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz szkoleń warsztatowych poświęconych gotowości inwestycyjnej, wdrożenie programu mentoringu i coachingu indywidualnego oraz programu mobilności i wymiany, a także zorganizowanie giełd kontaktów oraz for z udziałem inwestorów. Na cele informacyjne, szkoleniowe i wymiany kontaktów ze stronami zainteresowanymi przeznaczono łącznie 4,3 miliona euro. W 2018 roku beneficjenci z sektora MŚP samodzielnie pozyskali blisko 1,7 miliona euro dodatkowych funduszy. Kwota ta była dwukrotnie wyższa od kwoty bezpośredniego wsparcia finansowego udzielonego MŚP w ramach projektu ACTTiVAte w tym samym roku. Ponadto, oprócz środków przekazanych z ACTTiVAte, MŚP zainwestowały około 4,5 miliona euro w swoje innowacyjne projekty.

Zasoby stymulujące i promujące regionalne ekosystemy innowacyjności

Stworzona na potrzeby projektu strona internetowa pozostanie dostępna do 2023 roku i będzie służyć jako przydatne narzędzie do komunikacji i rozpowszechniania informacji. Na stronie można znaleźć między innymi broszurę z krótkim opisem wszystkich 50 projektów. Platforma technologiczna SMEBOOK wykorzystywana w trakcie projektu ACTTIVAte do kultywowania innowacji międzysektorowych i regionalnych pomaga MŚP w znajdowaniu partnerów technologicznych i tworzeniu nowych łańcuchów wartości. Od początku października 2019 roku zarejestrowało się na niej ponad 200 MŚP i nawiązano ponad 500 relacji międzysektorowych i regionalnych. Projekty piętnastu MŚP przeszły do etapu komercjalizacji produktu, zaś większość MŚP planuje wejść na nowe rynki w innych regionach Europy do 2020 roku. „Zachęcając do innowacyjności pomiędzy klastrami na poziomie MŚP, projekt ACTTiVAte sprzyja przedsiębiorczości przemysłowej, tworzy nowe, konkurencyjne łańcuchy wartości, generuje nowe miejsca pracy o wysokiej jakości i przyciąga prywatny kapitał inwestycyjny dla rozwoju technologii”, podsumowuje Fontán. „Wszystkie projekty poczyniły znaczne postępy na kilku polach związanych z rozwojem MŚP, w szczególności jeśli chodzi o szkolenia, rozwój umiejętności strategicznych, nawiązywanie kontaktów i rozwój innowacyjności”.

Słowa kluczowe

ACTTiVAte, MŚP, innowacja, projekty, międzysektorowy, łańcuchy wartości, innowacja regionalna, fundusze, komercjalizacja, transfer technologii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania