Skip to main content

Evolution of Emergency Copernicus services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie mediów społecznościowych, crowdsourcingu i SI w celu mapowania zdarzeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Użytkownicy aplikacji mobilnych mediów społecznościowych już teraz przekazują sobie nawzajem najnowsze informacje na temat bieżących wydarzeń. Dzięki unijnemu wsparciu naukowcy opracowali platformę pozwalającą na filtrowanie i organizowanie wszystkich tych informacji w celu zwiększenia ich wartości i użyteczności do wielu zastosowań.

Bezpieczeństwo
Przemysł kosmiczny

Na całym świecie nieustannie rośnie popularność mediów społecznościowych. Według badań, około 3,2 miliarda osób, czyli około 42 % ogółu populacji świata, korzysta z mediów społecznościowych. Jednym z kluczowych czynników wpływających na ich popularność jest doskonała dostępność tych rozwiązań na urządzeniach mobilnych. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu E2mC powstała platforma wykorzystująca dane generowane przez użytkowników, poprawiająca dokładność i rozdzielczość map zdarzeń powstających w czasie zbliżonym do rzeczywistego na potrzeby wielu zastosowań. Platforma ta stanowi obecnie rozszerzenie usługi w zakresie zarządzania kryzysowego unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus.

Koncentracja na mapach kryzysowych

Dokładne informacje przekazywane niemal w czasie rzeczywistym w ciągu pierwszych godzin od wystąpienia sytuacji kryzysowej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym skuteczne zarządzanie kryzysowe, jednak istniejące metody w wielu przypadkach nie zapewniają odpowiedniej rozdzielczości przestrzennej i czasowej. Uczestnicy projektu E2mC skupili się na opracowaniu nowego komponentu usługi w zakresie zarządzania kryzysowegoplatformy Copernicus Witness - Social&Crowd (S&C), a także związanego z nią produktu zarządzania kryzysowego – społecznościowej mapy sytuacji kryzysowej. Jak wyjaśnia kierownik techniczny projektu Domenico Grandoni: „Platforma Copernicus Witness automatyzuje gromadzenie, georeferencję, analizę, filtrowanie i wizualizację danych z mediów społecznościowych. Specjalne boty przeszukujące media społecznościowe gromadzą dane w 40 różnych językach z platform takich jak Twitter, YouTube, Flickr oraz z bazy danych GDELT na podstawie szeregu słów kluczowych związanych z danym wydarzeniem. Następnie technologie oparte na sztucznej inteligencji rozwiązują główny problem dotyczący danych zgromadzonych z mediów społecznościowych, filtrując nieistotne dane i poprawiając jakość zgromadzonych zbiorów danych”. Dodatkowo, projekt obejmuje także grupę wolontariuszy, która rozpoczyna pracę z chwilą uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego w ramach programu Copernicus i zajmuje się oznaczaniem zawartości zgromadzonych zdjęć oraz obrazów w celu poprawy dokładności automatycznej geolokalizacji. Poprawione dane są następnie wykorzystywane do tworzenia map kryzysowych, których zawartość można filtrować za pomocą tagów.

Od grup testowych do chmury systemu Copernicus – i dalej

Projekt E2mC musiał znaleźć rozwiązania szeregu problemów wynikających z konieczności gromadzenia oraz kategoryzacji niezwykle zróżnicowanych zestawów danych o stosunkowo niskiej jakości w czasie rzeczywistym. W wielu przypadkach zespołowi udało się przekroczyć oczekiwania i założenia dzięki sprytnemu wykorzystaniu automatycznych algorytmów filtrujących, automatycznego algorytmu geolokalizacji oraz technologii opartej na sztucznej inteligencji, dzięki której udało im się uporządkować chaos. Platforma została uruchomiona podczas około 50 prawdziwych zdarzeń, natomiast 23 z nich dotyczyły systemu Copernicus. Podczas tych zdarzeń system analizował dotyczące ich posty i informacje publikowane z różną częstotliwością, od kilkudziesięciu w przypadku niewielkich pożarów lasów we Włoszech w lipcu 2019 roku, aż po przeszło 3000 w czasie powodzi w Iranie w marcu 2019 roku. Inne zastosowania nowego rozwiązania obejmują monitorowanie ruchów uchodźców oraz kryzysu humanitarnego, monitorowanie powodzi na całym świecie, śledzenie wypadków na statkach oraz monitorowanie katastrof, które nie wymagały aktywacji systemu Copernicus. Dzięki bliskiej współpracy pomiędzy SI oraz społecznościami w ramach projektu E2mC, nieustannie pojawiają się nowe możliwości współpracy w zakresie badań i rozwoju. Platforma została entuzjastycznie przyjęta przez potencjalnych użytkowników końcowych, zajmujących się wieloma obszarami. Wielu spośród nich zwraca uwagę na dojrzałość rozwiązania oraz mnogość oferowanych przez nie możliwości. Jak wyjaśnia Grandoni: „Najbardziej interesującą częścią tego projektu jest fakt, że nasza platforma, która początkowo była wyłącznie projektem badawczym, staje się teraz realnym produktem. Wyniki naszych prac przekładają się bezpośrednio na usprawnienie usług programu Copernicus w zakresie zarządzania kryzysowego”. Wszystko wskazuje na to, że platformę S&C czeka świetlana przyszłość. Korzystanie z platformy przed jej oficjalnym uruchomieniem jest bezpłatne i pozwala naukowcom na weryfikację scenariuszy użycia – zapraszamy zatem do korzystania z platformy i wspierania swoich społeczności.

Słowa kluczowe

E2mC, dane, media społecznościowe, usługa zarządzania kryzysowego, SI, Copernicus Witness, sytuacja kryzysowa, katastrofa, monitorowanie, w czasie rzeczywistym, mapa sytuacji kryzysowej, automatyczna geolokalizacja, aplikacja mobilna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania