Skip to main content

Cybersecurity and privacy dialogue between Europe and Japan

Article Category

Article available in the folowing languages:

Unia Europejska i Japonia opracowują wspólne zalecenia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zarówno Japonia, jak i Unia Europejska stoją w obliczu tych samych problemów związanych z cyberbezpieczeństwem, dlatego podjęły współpracę nad ich rozwiązaniem.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach niemal wszystko jest podłączone do sieci – są to między innymi systemy przechowywania danych oraz aktywne systemy sterowania. Niestety, każde urządzenie podłączone do sieci jest również podatne na zagrożenia, a jednym z kluczowych problemów jest fakt, że Europa nie kontroluje technologii wykorzystywanych do obsługi Internetu. Europejczycy wykorzystują w tym celu głównie standardowe oprogramowanie dostępne na rynku. W związku z tym, zamiast sprawować kontrolę nad technologią, Unia Europejska opracowuje standardy i normy potwierdzające, że dane oprogramowanie spełnia oczekiwania UE. Rząd japoński stawia czoła tym samym problemom, dlatego logicznym rozwiązaniem jest współpraca na polu cyberbezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską i Krajem Kwitnącej Wiśni. Finansowany przez UE projekt EUNITY reprezentował Wspólnotę w kontaktach z Japonią w celu opracowania nowych technologii pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego i ochronę prywatności. Projekt koordynacji i wspierania działań sprzyjał wzajemnemu dialogowi, prowadził do zwiększenia świadomości w zakresie strategii oraz wyników działań realizowanych przez Unię Europejską, a także umożliwiał proponowanie rozwiązań politycznych.

Promowanie MŚP

Jak twierdzi dr Hervé Debar, koordynator projektu EUNITY, „głównym wyzwaniem było zwiększenie widoczności działań podejmowanych przez Unię Europejską wśród japońskich decydentów”. Japońscy urzędnicy są świadomi istnienia unijnych start-upów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, oferujących zaawansowane produkty na potrzeby niszowych rynków i umożliwiają tym przedsiębiorstwom prowadzenie działalności na rynku japońskim. Jak dodaje jednak dr Debar: „w wielu przypadkach firmom tym brakuje widoczności, którą cieszą się główni europejscy gracze na polu cyberbezpieczeństwa. W wyniku tego Japończycy widzą te start-upy przede wszystkim w roli integratorów systemów, niekoniecznie jako dostawców technologii”. Jednym z celów projektu EUNITY była próba zmiany punktu widzenia Japończyków na temat europejskich start-upów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. W ramach projektu nastąpiła również wymiana informacji dotyczących unijnych systemów cyberbezpieczeństwa z japońskimi liderami świata biznesu. „Udało nam się zorganizować dwa udane warsztaty w Tokio oraz w Brukseli”, mówi dr Debar. „W czasie prac delegaci określili najważniejsze kwestie, którymi należy się zająć w następnej kolejności w ramach poszerzania współpracy”. Zagadnienia te zostały udokumentowane w formie zbioru ośmiu szczegółowych zaleceń politycznych dotyczących edukacji, a także działań badawczo-rozwojowych. Większość zaleceń została zaprezentowana w powiązaniu z krótko- i średnioterminowymi planami działań, w niektórych przypadkach towarzyszą im także plany długoterminowe.

Nowe zalecenia polityczne

Pierwszym zaleceniem przedstawionym przez delegatów było nawiązanie instytucjonalnej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską i Japonią, która będzie się wiązała z ustanowieniem dwóch stałych organów zajmujących się kierowaniem współpracą. Ponadto, z racji tego, że MŚP borykają się z ograniczeniami budżetowymi i brakiem wykwalifikowanych pracowników, w ramach współpracy tego rodzaju przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie w uzyskiwaniu odpowiednich narzędzi cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem specjalnej platformy dla MŚP. Obie strony zgodziły się również na wymianę informacji dotyczących zagrożeń, okazało się jednak, że obecne ramy prawne i techniczne nie pozwalają jednak na ich płynną i bezproblemową wymianę, co wiąże się z koniecznością przyjęcia wspólnych metod, narzędzi i formatów danych. Wiele przedsiębiorstw opiera się na danych osobowych przekazywanych przez klientów, jednak przekazywanie tego rodzaju informacji wymaga szczególnej ostrożności. Z tego powodu Japonia i Unia Europejska zgodziły się na opracowanie odpowiednich ram prawnych umożliwiających wymianę danych. Obie strony podjęły również decyzję o utworzeniu wspólnych programów szkoleniowych. Kolejnym udostępnianym elementem będzie baza danych na temat urządzeń Internetu rzeczy obejmująca podatności, najlepsze praktyki w zakresie ochrony przed ich wykorzystaniem, a także wykrywania oraz ograniczania zagrożeń. Japonia podejmie współpracę z Unią Europejską dotyczącą ochrony przed cyberatakami obszarów szczególnie narażonych na zagrożenia, w tym przedsięwzięć związanych z technologią Big Data, programami inteligentnych miast oraz Przemysłem 4.0. Ostatnie zalecenie dotyczy opracowania ram prawnych i politycznych w zakresie regulacji sztucznej inteligencji na polu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu EUNITY w przyszłości jego uczestnicy będą nadal podtrzymywali ścisłą współpracę ze stroną japońską w zakresie edukacji i badań naukowych. Zaplanowano również wymiany partnerów. Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu EUNITY, Europa i Japonia będą przygotowane do współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, dzięki czemu oba regiony będą w przyszłości lepiej chronione przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Słowa kluczowe

EUNITY, cyberbezpieczeństwo, Japonia, technologia, zalecenia polityczne, start-upy, współpraca, zagrożenie cybernetyczne, Big Data

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania