Skip to main content

NANOSTRUCTURED AND FUNCTIONAL POLYMER-BASED MATERIALS AND NANOCOMPOSITES

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koordynacja badań nad polimerami nanotechnologicznymi

Finansowany ze środków UE zespół badawczy założył zajmującą się zaawansowanymi nanotechnologiami polimerów sieć doskonałości, która powinna przynieść szereg korzyści europejskim producentom.

Technologie przemysłowe

Nanotechnologia rozwija się w błyskawicznym tempie, ponieważ struktury o skali nano często charakteryzują się lepszymi właściwościami w porównaniu z materiałami jednorodnymi. Na przykład nanostrukturalne polimery i kompozyty znajdują zastosowanie w optoelektronice i telekomunikacji, materiałach opakowaniowych, rolnictwie, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym czy w biomateriałach. Celem projektu "Nanostrukturalne i funkcjonalne materiały i nanokompozyty polimerowe" (Nanofun-POLY) było stworzenie Europejskiego Centrum Polimerów Nanostrukturalnych (ECNP), sieci doskonałości koordynującej działania szkoleniowe, badawcze i wydawnicze dotyczące zaawansowanych nanotechnologii polimerowych. W projekcie udział wzięło 120 naukowców z Europy i innych krajów, a dla niektórych z nich inicjatywa była jedyną okazją, by uzyskać dostęp do tej wiedzy. Dyscypliny naukowe, które obejmowała sieć, były bardzo różnorodne: od chemii makromolekularnej i supramolekularnej po precyzyjne projektowanie nanostrukturalnych polimerów i kompozytów polimerowych. Uczestnicy konsorcjum prowadzili wspólny program szkoleniowy dla doktorantów i naukowców oraz skoordynowane działania badawcze, polegające m.in. na współdzieleniu infrastruktury, narzędzi i platform badawczych. Ponadto, opracowano portfolia kompetencji uczestników sieci, prowadzono programy na rzecz mobilności wymiany pracowników, zorganizowano doroczną konferencję oraz założono szereg stron internetowych. Do rozpowszechniania wyników projektu wykorzystano technologie komunikacyjne oraz kampanie popularyzujące kwestie naukowe. Utworzona dzięki projektowi zintegrowana społeczność europejskich naukowców, ściśle współpracująca z badaczami z innych krajów, powinna wspierać badania, kształcenie i transfer technologii dotyczących zaawansowanych polimerów nanostrukturalnych, z korzyścią dla europejskiej gospodarki i konsumentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania