Skip to main content

Experimental and theoretical investigation of electron transport in ultra-narrow 1-dimensional nanostructures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wytwarzanie i transport elektronów w nanourządzeniach jednowymiarowych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowe techniki nanowytwarzania i zgromadził nowe informacje na temat transportu elektronów w materiałach nanostrukturalnych, pozwalające na produkcję innowacyjnych urządzeń nanoelektronicznych.

Technologie przemysłowe

Nanotechnologia przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój. Szczególnym zainteresowaniem dziedzina ta cieszy się w przemyśle elektronicznym, ze względu na atrakcyjne połączenie mniejszego rozmiaru urządzeń i udoskonalonych właściwości struktur nanoskalowych w porównaniu z odpowiednikami z materiałów jednorodnych. Niedawne odkrycie nanomateriałów jednowymiarowych, takich jak nanorurki węglowe i półprzewodniki/nanoprzewody metalowe pociągnęło za sobą dynamiczny rozwój badań doświadczalnych pokazujących różne wyjątkowe zjawiska kwantowe związane z przechodzeniem elektronów przez wąskie przestrzenie. Wykorzystanie potencjału nanomateriałów wymaga zarówno lepszego poznania właściwości nanoskalowych, jak i odpowiednich skalowalnych technik nanowytwarzania. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie ULTRA-1D postanowili stworzyć nowe metody mikrowytwarzania nowoczesnych obiektów jednowymiarowych w skali 10 nanometrów (nm) oraz przeprowadzić badania pozwalające wyjaśnić mechanizmy transportu elektronów w tych obiektach. Badacze koncentrowali się na trzech różnych technikach nanowytwarzania systemów metalowych: elektronolitografii o wysokiej rozdzielczości, osadzaniu metodą elektrochemiczną ultracienkich nanoprzewodów oraz wytrawianiu plazmowym prefabrykowanych obiektów 1D. Badania nad transportem elektronów dotyczyły poznania podstawowych ograniczeń rozmiaru, dla których transport pozostaje jakościowo podobny do transportu w makrostrukturach, oraz nowych zjawisk zachodzących po przekroczeniu tej wartości granicznej. Konsorcjum ULTRA-1D przygotowało szereg nowych systemów jednowymiarowych, w tym urządzenie tranzystorowe oparte na jednościennej nanorurce węglowej (SWCN). Komercyjne wykorzystanie technologii i urządzeń ULTRA-1D powinno zapewnić europejskiemu przemysłowi elektronicznemu pozycję lidera na dynamicznym rynku nanowytwarzania i nowych nanomateriałów jednowymiarowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania