Skip to main content

European Lead-Free Soldering Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczne wprowadzenie technologii lutowania bezołowiowego

Finansowany ze środków UE zespół badawczy utworzył międzynarodową sieć ekspertów technicznych i przedstawicieli przemysłu z 19 krajów, której zadaniem jest przyspieszenie wprowadzania technologii lutowania bezołowiowego, z korzyścią dla konkurencyjności firm, ludzkiego zdrowia i środowiska.

Technologie przemysłowe

Lutowie to stop metali o niskim punkcie topnienia. Po podgrzaniu i stopieniu może służyć do tworzenia połączeń elektrycznych między takimi podzespołami, jak rezystory i koncentratory, stąd jest bardzo szeroko stosowane. Konwencjonalne lutowie jest stopem ołowiowym, którego używania zabrania obecnie unijna dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) z 2006 r. Mimo że istnieje odpowiednia technologia lutowania bezołowiowego, potrzebna jest koordynacja działań instytutów badawczych i przemysłu, szczególnie w państwach kandydujących, aby wdrożyć ją w skali globalnej. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Europejska sieć na rzecz lutowania bezołowiowego" (Elfnet) pracowali nad wdrożeniem nowego trójwymiarowego modelu organizacyjnego mającego umożliwić szybkie i efektywne przejście na technologię lutowania bezołowiowego. W tym celu skorzystali z pomocy grup ekspertów technicznych z każdej z dziedzin (lutowania, komponentów, montażu itp.), sieci współpracy organizacji branżowych z każdego z sektorów (motoryzacyjnego, lotniczego, obrony itd.) oraz sieci krajowych z 19 państw europejskich. Projekt Elfnet przyczynił się do przygotowania strategii badawczej, ustanawiając zunifikowaną bazę danych i narzędzie sieciowe wspierające badania o dużej wartości dodanej, działania badawczo-rozwojowe i zastosowania przemysłowe. Dalsze prace w ramach Elfnet powinny zagwarantować realizację skutecznego i zrównoważonego planu działań dotyczących technologii lutowania, podnosząc konkurencyjność UE oraz zwiększając bezpieczeństwo pracowników i chroniąc środowisko.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania