Skip to main content

Artificial Nanomaterials for Short Wavelength Emission in the infraRed

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe materiały laserowe do lepszego wykrywania gazów

Naukowcy badali nowe nanomateriały do zastosowania w kompaktowych i tanich urządzeniach laserowych. Przeznaczona do wykrywania gazów technologia powinna znaleźć zastosowanie między innymi w lotniskowych systemach bezpieczeństwa, monitorowaniu środowiskowym oraz w badaniu wydychanego powietrza w medycynie.

Technologie przemysłowe

Kwantowy laser kaskadowy (QCL) pracuje na średnim zakresie podczerwieni spektrum elektromagnetycznego, tj. długości fal ok. 3–15 mikrometrów. Długości te są szczególnie przydatne w wykrywaniu gazów i spektroskopii, ponieważ większość związków chemicznych ma tzw. drgania podstawowe o takim właśnie zakresie. Typowe lasery półprzewodnikowe mają lukę w częstotliwości w zakresie od 3 do 5 mikrometrów. Stąd QCL, które pokrywają tę lukę, są szczególnie przydatne do wykrywania niebezpiecznych substancji i materiałów wybuchowych w systemach transportu masowego, na lotniskach i w innych miejscach publicznych. QCL są kompaktowymi, niedrogimi urządzeniami działającymi w temperaturze pokojowej, charakteryzującymi się krótkim czasem reakcji i dużą czułością. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Sztuczne nanomateriały do emisji fal krótkich w podczerwieni" (Answer) pracowali nad stworzeniem nowej klasy materiałów, aby zbudować dwukanałowy QCL o fali ciągłej, działający na długościach fal poniżej 5 mikrometrów do zastosowania w sektorze bezpieczeństwa narodowego. Przemysłowe opracowanie i komercjalizacja nowych, opracowanych w ramach projektu Answer nanomateriałów do laserów QCL ma duże znaczenie nie tylko dla możliwości wykrywania substancji niebezpiecznych (w tym związanych z działalnością terrorystyczną i innymi zagrożeniami w miejscach publicznych), ale także wykrywania materiałów szkodliwych dla środowiska, czy nawet badań wydychanego powietrza w medycynie. Wyniki projektu Answer powinny podnieść pozycję Europy w obszarze technologii QCL i pobudzić rozwój przemysłu, wspierając gospodarkę UE i jednocześnie przyczyniając się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa jej obywateli.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania