Skip to main content

Transforming nano-particles into sustainable consumer products through advanced product and process formulation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przewodnik projektowania produktów konsumenckich opartych na nanocząsteczkach

Nanocząsteczki o rozmiarach od 1 do 1000 nanometrów są elementem łączącym materiały jednorodne ze strukturami atomowymi. Finansowany ze środków UE projekt stworzył narzędzia do opracowywania produktów i procesów, które powinny ułatwić stosowanie nanocząsteczek w produktach konsumenckich, poprawiając ich parametry i przynosząc szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych.

Technologie przemysłowe

Nanocząsteczki są obecne w nanoproszkach, nanoklastrach i nanokryształach wykorzystywanych do wytwarzania innych struktur. Jednak o ile stosunkowo łatwo jest zdefiniować pożądane cechy danej struktury, to substancje w skali nano często przejawiają właściwości zależne od rozmiaru, które należy dokładnie poznać, aby możliwe było uzyskanie odpowiednich własności materiału jednorodnego. Płyny zawierające nanocząsteczki w formie zawiesiny znajdują szerokie zastosowanie na przykład w medycynie, energetyce oraz urządzeniach przemysłowych i wyrobach konsumenckich. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Przekształcenie nanocząsteczek w zrównoważone produkty konsumenckie poprzez zaawansowane opracowywanie produktów i procesów" (Proform) starali się lepiej poznać zachowanie się klastrów nanocząsteczek, w szczególności w zakresie tworzenia się i rozkładania takich klastrów w płynach. Głównym celem badania było stworzenie narzędzi i metodologii służących do projektowania i wytwarzania produktów konsumenckich. Stworzono protokoły umożliwiające charakteryzowanie nanocząsteczek i ich zachowania się w płynach, i wykorzystano je do zbudowania bazy odpowiednich właściwości fizycznych. Oprócz tego przy pomocy metod doświadczalnych i symulacji badano hydrodynamikę i stabilność zawiesin, jak również wpływ na nie warunków, w jakich zachodzą procesy. W rezultacie zespół przygotował przewodnik projektowania i komputerowe narzędzie wspomagające tworzenie różnego rodzaju płynów, nanocząsteczek i urządzeń badanych podczas projektu. Wykorzystanie zdobyczy projektu Proform może pomóc ulepszyć właściwości opartych na nanocząsteczkach produktów, zminimalizować procedury oraz ograniczyć ilość odpadów, z korzyścią dla gospodarki i środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania