Skip to main content

Design, Operation and Regulation for Safety

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie struktury zwiększającej bezpieczeństwo transportu morskiego

Aby wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu morskiego, w ramach finansowanego przez UE projektu, zebrano czołowych ekspertów z całej branży morskiej. Celem było wykorzystanie innowacyjności do poprawienia bezpieczeństwa.

Zmiana klimatu i środowisko

Zespół projektu "Konstrukcja, działanie i regulacje prawne dla bezpieczeństwa" (Safedor) pracował nad zaspokojeniem potrzeb europejskiego przemysłu morskiego, co wiązało się z innowacyjnymi rozwiązaniami dla czystszego, bezpieczniejszego i lepszego transportu. Aby stworzyć podstawy pozwalające Europie na utrzymanie pozycji światowego lidera w dziedzinie zaprojektowanych pod kątem bezpieczeństwa i opartych na wiedzy statków, usług, produktów, wyposażenia i związanego z nim oprogramowania, partnerzy projektu przyjęli za cel modernizację morskiego systemu regulacji prawnych poprzez systematyczne wprowadzanie innowacji w konstrukcjach statków i ich działaniu. Zespół projektu Safedor obrał sobie za cel zwiększenie swobody w konstrukcji statków i systemów oraz opracowanie procesu zatwierdzania, gdzie wprowadzanie rozwiązań dla bezpieczeństwa byłoby dodatkowym celem wykraczającym poza standardowe wymogi dotyczące szybkości, ładowności i wytrzymałości. Zespół projektu skupił się również na opracowaniu zaktualizowanych ram prawnych pozwalających na łatwiejszą analizę ryzyka, stanowiących dodatkowy element procesu zatwierdzania. Daje to podstawy do zatwierdzania nowatorskich statków wykraczających poza ograniczenia obecnych regulacji. Aby osiągnąć założoną systematyczną integrację analizy ryzyka w ramach procesu projektowania, członkowie zespołu zajęli się rozwiązaniem kwestii kluczowych warunków dla szybkich i precyzyjnych narzędzi podstawowych. Projekt oparty na analizie ryzyka wymaga potraktowania kwestii zapobiegania i/lub redukcji zagrożeń jako celu konstrukcyjnego. Oprócz tego naukowcy wzięli pod uwagę znaczenie wiedzy w odniesieniu do skutków zmian konstrukcyjnych i ekonomicznych sposobów zwiększania bezpieczeństwa. Dopracowano lub stworzono od początku kilka narzędzi inżynierskich umożliwiających przewidywanie poziomu bezpieczeństwa statku w przypadkowych i ekstremalnych warunkach. Przeprowadzono badania porównawcze pozwalające na analizę narzędzi komputerowych służących do oceny stateczności w stanie uszkodzonym i nieuszkodzonym. Zespoły projektowe opracowały również koncepcje innowacyjnych statków, które następnie dopuszczono do wstępnej fazy konstrukcyjnej. Coroczne konferencje publiczne zgromadziły dużą liczbę uczestników, a coroczne raporty publiczne i prezentacje zostały rozpowszechnione wśród najważniejszych zainteresowanych stron w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Opublikowano podręcznik dotyczący konstrukcji statku opartej na analizie ryzyka, który jest wykorzystywany jako materiał uzupełniający dla studentów i doświadczonych inżynierów na kursach szkoleniowych. Wyniki projektu świadczą o potencjale struktur opartych na analizie ryzyka możliwym do wykorzystania w technikach oceny bezpieczeństwa, zintegrowanych środowiskach projektowych oraz procesie optymalizacji pracy statku. Są one również przykładem na połączenie czynników operacyjnych, technologicznych, środowiskowych i ludzkich w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa morskiego podczas całego cyklu życia statku. Armatorzy, stocznie i producenci wyposażenia morskiego będą czerpać korzyści z osiągnięć projektu Safedor – tak samo jak pasażerowie, załoga i środowisko.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania