Skip to main content

Industrial restructuring in the NIS: experiences of and lessons from the new EU member states

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyciąganie wniosków z postępu gospodarczego poprzedników

Finansowana ze środków UE porównawcza inicjatywa badawcza stworzyła zarys warunków sprzyjających lepszej integracji gospodarczej z nowymi państwami członkowskimi (NPC) i nowymi państwami niepodległymi (NPN). Zalecenia zaoferowane w wyniku badania pomogą także pobudzić rozwój tych gospodarek w okresie przejściowym.

Zmiana klimatu i środowisko

Istnieje niewiele badań porównawczych obejmujących NPN (Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Rosja i Ukraina) oraz NPC w odniesieniu do ich gospodarek w okresie przejściowym. W projekcie "Restrukturyzacja przemysłowa w NPC: uczenie się z doświadczeń nowych państw członkowskich UE" (Indeunis) przeanalizowano dwie grupy krajów z uwzględnieniem ostatnich prawidłowości w zakresie restrukturyzacji przemysłowej i handlowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) i integracji gospodarczej w stosunku do UE. Badaczy zainteresowało określenie roli odgrywanej przez różne stopnie integracji gospodarczej w osiąganiu postępów w zakresie gospodarki w okresie przejściowym i restrukturyzacji. Przyjrzeli się także zagranicznej działalności inwestycyjnej, skupiającej się przede wszystkim na innowacjach, transferze technologii, praktykach zarządczych i zmianach w produkcji i specjalizacji handlowej. W projekcie Indeunis chciano także zbadać potencjał w zakresie bliższej współpracy gospodarczej między powiększonymi państwami członkowskimi i ich sąsiadującymi NPC oraz możliwościami bliższej integracji gospodarczej w NPC. Aby uzupełnić luki w badaniach i wiedzy, powstało międzynarodowe konsorcjum badawcze, którego celem było analizowanie powyższych kwestii i wyciągnięcie jednoznacznych wniosków, mogących przyczynić się do zbudowania dialogu politycznego i utworzenia zaleceń. Działania te zwróciły uwagę na znaczny postęp dokonany przez Rosje i inne kraje NPC zarówno w zakresie restrukturyzacji, jak i integracji. Odkryto także, że choć NPN odbiegają od NPC pod względem reform i postępów restrukturyzacji, podążają dość podobnymi ścieżkami przejściowymi. Wyniki badania w tej dziedzinie wykorzystano do rozbudowania zaleceń politycznych dla NPN: podążania ścieżką reform NPC i całkowitej transformacji polityki, oraz znalezienia możliwie najlepszej dostępnej kotwicy zewnętrznej. Pomimo niewielkich opóźnień w rozwoju instytucjonalnym, pozytywna zmiana strukturalna i związane z nią implikacje przyszłej polityki wspierają trwający stały postęp w zakresie reform rynkowych w NPC. Dodatkowo, analiza doświadczeń NPC pokazała, że tworzenie ogólnych warunków gospodarczych sprzyjających zarówno inwestycjom krajowym, jak i zagranicznym, ma decydujące znaczenie. Niestety, podobne warunki nie mają miejsca w NPN, dlatego właśnie nastąpiło opóźnienie w rozwoju zrównoważonej gospodarki, a także osiąganiu postępów przemysłowych i handlowych. Skromny napływ FDI do NPN również uznano za poważny niedostatek. Pod względem integracji gospodarczej i współpracy, należy określić warunki, które pozwolą na dalszą wzajemną liberalizację i pobudzą współpracę przemysłową. Zarówno UE, jak i Rosja muszą opracować skoordynowaną politykę sąsiedztwa, ukierunkowaną na wspólną europejską przestrzeń gospodarczą (CEES). Znaczenie wyników projektu Indeunis dla społeczności naukowej, decydentów i opinii publicznej pomoże zwiększyć świadomość na temat znaczenia handlu i FDI dla procesu restrukturyzacji, jak również integracji gospodarczej NPN w UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania