Skip to main content

Development of test methods for the detection and characteristation of endorcrine disrupting chemicals in environmental species.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe kryteria tożsamości dla środków chemicznych powodują zaburzenia równowagi hormonalnej

W ramach projektu europejskiego przyjrzano się walidacji nowych testów w zakresie zagrożeń środowiskowych spowodowanych działanie substancji zaburzających gospodarkę endokrynną (ED), udostępniając decydentom niezbędne narzędzia.

Zmiana klimatu i środowisko

Z powodu zakłóceń chemicznych w gruczołach dokrewnych, substancje zaburzające gospodarkę endokrynną mogą wpływać na wszystkie funkcje u kręgowców, powodując problemy rozwojowe, deformacje i występowanie guzów nowotworowych. Uruchomiono szereg ważnych programów badawczych, aby zbadać zaburzenie endokrynne, prowadząc do rozwoju i walidacji nowych metod testowych służących do pomiaru potencjału substancji chemicznych mających pełnić funkcję ED. Krajowe organy regulacyjne z Europy i innych krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zgodziły się na walidację świeżo opracowanych metod testowych. Ogólnym celem było wypracowanie wspólnej akceptacji danych zgromadzonych w celu opracowania nowych wytycznych dla OECD na rzecz potencjalnego wykrywana ED i ich charakterystyki. Celem projektu Testmetedeco finansowanego przez UE było usprawnienie opracowania nowego zestawu metod testowych. Naukowcy pracowali nad dzikimi gatunkami w Europie, Japonii i Stanach Zjednoczonych, aby stwierdzić, że punkty końcowe w testach były powiązane i niezawodne. Podsumowując, w projekcie planowano realizację innowacyjnych działań w dziedzinie ekotoksyczności przy użyciu białek biomarkerowych do diagnozowania zagrożeń. Projekt Testmetedeco skupił się na testowaniu cyklu życia ryb oraz zmierzył witellogeninę w częściowym teście cyklu życia, który kontroluje proporcje płci u młodych ryb. Aby zaprezentować płazy, zbadano metamorfozę żaby oraz skutki ED na tarczycę. U gatunków stojących wyżej na drzewie ewolucji przeprowadzono testy w zakresie rozwoju i reprodukcji na rozwielitce słodkowodnej i widłonogu jako gatunku morskim. Na szczeblu OECD, projekt koordynował wszystkie etapy rozwoju i walidacji testów. Opracowano raport na temat postępów w zakresie walidacji dla oddziału Testów i Oceny Substancji Zaburzających Gospodarkę Endokrynną (EDTA) państw OECD oraz grup zarządzania walidacją (VMG-eco) na potrzeby testów ekotoksyczności. Konsorcjum projektu zajęło się rozpowszechnianiem wyników projektu pośród zainteresowanych stron poprzez odpowiednie kanały, w tym konferencje, warsztaty, posiedzenia ekspertów i OECD oraz poświęcone zagadnieniu strony internetowe. Projekt Testmetedeco udostępnił dane i raporty, by pomóc w ocenie zagrożeń ED dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Co więcej, w sytuacji dynamicznej, projekt dostarczył instrumenty do utworzenia przepisów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania