Skip to main content

Working group on evaluation and synthesis of information on tree cover to balance productivity and biodiversity in agricultural landscapes along the Mesoamerican biological corridor

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona krajobrazów rolnych Ameryki Środkowej

Badacze przyczynili się do zbilansowania produktywności i ochrony bioróżnorodności w krajach Ameryki Środkowej. Skupiono się na pastwiskach i plantacjach kawy.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt Corridor był działaniem wspomagającym, które pomogło skoordynować działania i umożliwiło zwiększenie potencjału w krajach Ameryki Środkowej w zakresie rozwoju strategii badawczej na rzecz zdefiniowania progów zadrzewienia. Postępy w tym obszarze mają duże znaczenie dla zbilansowania produktywności i ochrony bioróżnorodności w obszarach rolnych na długości mezoamerykańskiego korytarza biologicznego (MBC). Budując w oparciu o istniejące informacje i łącząc dane z powiązanych projektów, inicjatywa finansowana ze środków UE zdołała zestawić i zsyntetyzować trafne informacje w celu opracowania regionalnej strategii na rzecz B&R. Dwie główne grupy robocze zgromadziły informacje dotyczące zalesienia pastwisk i plantacji kawy, a także ich wpływu na produktywność i różnorodność biologiczną. Wyniki omówiono podczas warsztatów, w których uczestniczyli kluczowi gracze z regionu. Podczas tych wydarzeń, zidentyfikowano najistotniejsze luki w wiedzy i opracowano protokoły służące gromadzeniu i interpretacji danych na temat zalesienia, produktywności i bioróżnorodności w kontekście pastwisk i plantacji kawy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania