Skip to main content

Electromagntetic Characterization Of NAnostructured Materials (ECONAM)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Standaryzowana charakterystyka nowoczesnych materiałów elektromagnetycznych

Elektryczność i magnetyzm leżą u podstaw wielu funkcji obecnie używanych, zaawansowanych technicznie urządzeń. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali nowatorskie techniki testowania materiałów. Dzięki ich pracy powstała również witryna internetowa oferująca łącza do samouczków, różnych ośrodków i nie tylko.

Technologie przemysłowe

Badania nad właściwościami elektromagnetycznymi materiałów mają bardzo istotne znaczenie w pracach nad nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie komponentów takich urządzeń, jak komputery, urządzenia służące do komunikacji i biomedyczne instrumenty do obrazowania. Wraz z nastaniem ery nanotechnologii naukowcy i inżynierowie zyskali możliwość manipulowania i tworzenia materiałów w nanoskali, na poziomie atomowym i molekularnym. Jednak charakterystyka odpowiednich właściwości elektromagnetycznych w nanoskali stawia spore wyzwania konwencjonalnym technikom pomiarowym. Finansowany ze środków UE projekt ECONAM ("Electromagnetic characterisation of nanostructured materials") opracowano z myślą o koordynacji rozwoju i standaryzacji metod testowania w odniesieniu do właściwości elektromagnetycznych materiałów o nanostrukturze. Ponadto biorący udział w projekcie partnerzy dążyli do szerokiego rozpowszechnienia wyników w środowisku naukowym, przemyśle i organach zajmujących się standaryzacją. Na stronie internetowej projektu ECONAM (http://econam.metamorphose-vi.org) umieszczono wszystkie wyniki uzyskanie w toku prac nad projektem w łatwym do użytku formacie. Poruszono tematy ogólne dotyczące charakterystyki, które zestawiono w trzech sekcjach: dla początkujących, specjalistów oraz przedstawicieli przemysłu. Tematy ogólne obejmują słowniczek terminów technicznych, klasyfikację materiałów, eksperymentalne metody pomiarowe i sekcję dotyczącą wyboru odpowiednich technik pomiaru. Początkujący znajdą łącza do różnych informacji, w tym wykładów wprowadzających w wybrane tematy, obszernej bibliografii, mapy drogowej i samouczka z zakresu eksperymentalnej charakterystyki materiałów. Specjaliści zyskują łatwy dostęp do przeglądów i analiz autorstwa grup ekspertów, specjalnych sesji konferencyjnych oraz materiałów z krótkich kursów. Udostępniono również łącze do obszernej bazy danych europejskich ośrodków badawczych oraz reguł dostępu, co ma ułatwić planowanie badań i kontakty. Przedstawiciele przemysłu uzyskają również dostęp do określonych obszarów zastosowań, w tym osłon oraz nanoobwodów optycznych. Choć oficjalnie upłynął już termin zakończenia projektu, witryna internetowa nadal służy jako wirtualny ośrodek europejski zajmujący się charakterystyką i świadczący usługi metrologiczne na rzecz dużych, małych i średnich przedsiębiorstw (SME). Oczekuje się, że nowatorskie techniki charakterystyki właściwości elektromagnetycznych materiałów posiadających nanostrukturę oraz interfejsów, badane w ramach projektu ECONAM, wywrą istotny wpływ na prace nad pionierskimi zastosowaniami w telekomunikacji, obrazowaniu, układów wykrywania i w innych obszarach. Na dłuższą metę przyjęcie ustandaryzowanych protokołów testowania i pomiarów ułatwi uzyskiwanie rzetelnych, powtarzalnych wyników w celu poprawy skutecznego udostępniania zasobów wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania