Skip to main content

Preparatory Phase of the Large Hadron Collider Upgrade

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnienie obserwacji efemerycznych nowych cząstek

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) jest największym i najpotężniejszym akceleratorem cząstek na świecie. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE przygotowali grunt pod jego modernizację, która pozwoli uzyskać bogactwo nowych danych do analizy.

Technologie przemysłowe

Akcelerator LHC wybudowano na granicy francusko-szwajcarskiej, a w jego konstrukcji wykorzystano magnesy nadprzewodzące, które zwiększają energię protonów przesyłanych w przeciwnych kierunkach po obwodzie 27-kilometrowego pierścienia aż do momentu ich zderzenia z prędkością bliską prędkości światła. W czterech różnych miejscach kolistego tunelu są zainstalowane detektory cząstek, z których największe to ATLAS i CMS. Służą one do wykrywania cząstek w chmurach powstających po zderzeniach wiązek, umożliwiając poszukiwanie nieznanych dotąd obiektów i interakcji. Ponieważ nieznane cząstki pojawiają się rzadko i mają bardzo krótki czas życia, do zarejestrowania ich ulotnej obecności potrzebne są niezwykle potężne detektory. Prowadzone w ten sposób obserwacje mogą dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące początków i ewolucji Wszechświata, istoty ciemnej materii i ciemnej energii oraz zagadkowych sił przenoszących masę. W ramach finansowanego przez UE projektu SLHC-PP ("Preparatory phase of the Large Hadron Collider upgrade") przygotowano ramy zarządzania i współpracy niezbędne do przeprowadzenia modernizacji 10-krotnie zwiększającej jasność wiązki fotonów poprzez zagęszczenie wiązki. Dzięki zwiększeniu liczby możliwych kolizji cząstek na sekundę modernizacja pozwoli generować w drugiej dekadzie pracy LHC 10 razy więcej danych niż w pierwszej. Naukowcy pracujący przy projekcie SLHC-PP badali i sprawdzali możliwości dokładniejszego skupiania wiązek, zmodernizowania podzespołów iniektorów wiązek oraz zwiększenia wydajności zasilania detektorów. Podczas przygotowań do modernizacji na pierwszym miejscu postawiono bezpieczeństwo i minimalizację wpływu na środowisko. Jednocześnie uczestnicy projektu SLHC-PP brali udział w planowaniu i inicjowaniu podobnych projektów dotyczących modernizacji detektorów ATLAS i CMS. W ramach projektu SLHC-PP udoskonalono też istniejące narzędzia zarządzania finansami, śledzeniem postępów i kontrolą jakości. Prace projektu SLHC-PP otworzyły drogę do ważnych modernizacji najpotężniejszego na świecie zderzacza cząstek. Mając możliwość generowania znacznie większych ilości danych niż dotychczas, naukowcy mogą się przybliżyć o kolejny krok do poznawania największych tajemnic wszechświata.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania