Skip to main content

As seen from North-East Asia: Potential and limits of the EU as a strategic actor

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa dokonuje analizy strategicznej krajów Orientu

Gospodarki Chin, Korei Południowej oraz Japonii są bardzo ważne w skali globalnej, a zależności pomiędzy tymi gospodarkami a gospodarką USA są znaczne. Europa musi zbadać swoją rolę w Azji Północno-Wschodniej, a także przeanalizować zależności występujące w tym regionie, zarówno pod kątem geopolitycznym, jak i gospodarczym.

Zmiana klimatu i środowisko

Czy Europa może stać się strategicznym partnerem rozwoju politycznego i gospodarczeego krajów Azji, takich jak Chiny, Japonia, Tajwan i Korea Południowa? W ramach projektu EU-NortheastAsia analizowany jest zarówno potencjał, jak i ograniczenia zaangażowania UE w tym ważnym regionie. Prace w ramach projektu dotyczą motywacji i aspiracji UE wobec Chin w zakresie kwestii obrony kosmicznej, ponieważ Chiny stanowią siłę sterującą w regionie. Badane są również sposoby postrzegania powyższych kwestii oraz reakcje na nie ze strony zarówno decydentów chińskich, jak i japońskich, tajwańskich, południowokoreańskich oraz amerykańskich. Dzięki powiązaniu tych dwóch istotnych punktów widzenia, w ramach projektu analizowane są zarówno zamierzone, jak i niezamierzone skutki europejskiej polityki zagranicznej wobec Chin i całego regionu, uwzględniając również interesy strategiczne USA w tym regionie. Istnieje szansa, że powyższy projekt pozwoli jasno określić potencjał, rolę i ograniczenia UE w Azji Północno-Wschodniej. W początkowej fazie projektu badano, jak wspieranie interesów UE w zakresie obrony kosmicznej w Chinach pozycjonuje Unię jako strategicznego gracza, oraz analizowano potencjalne implikacje dla polityki zagranicznej UE w tym regionie. Rozpatrywano również współpracę z Chinami w zakresie nawigacji satelitarnej, przywiązując szczególną uwagę do chińsko-europejskiej współpracy nad systemem satelitarnym Galileo. Następnie zbadano argumenty przedstawianie przez decydentów UE odnośnie ulepszenia współpracy z Chinami w zakresie technologii wojskowej i obronnej, włączając w to propozycję zniesienia europejskiego embarga na broń. Z przeprowadzonych badań wynika, że powyższe inicjatywy zostały zaproponowane i/lub wdrożone przez Unię i państwa członkowskie, w celu rozwinięcia stosunków politycznych z Pekinem i wzmocnienia globalnej konkurencyjności UE w kluczowych sektorach przemysłowych z zakresu nowoczesnych technologii. Powyższe działania postrzegane są jako zwiększenie niezależności od USA w części świata, która stała się coraz bardziej istotna dla dobrobytu społeczno-gospodarczego Unii. Powyższe wyniki zostały opublikowane, a następnie dokładnie przeanalizowane przez decydentów. W drugiej części projektu analizowano, jak postrzegane jest w Północno-Wschodniej Azji oraz USA zbliżenie pomiędzy UE a Chinami w kwestiach wojskowych i obronnych, oraz jak odbierana jest współpraca w zakresie technologii kosmicznej oraz nawigacji satelitarnej. Przeanalizowano także silny sprzeciw decydentów japońskich, południowokoreańskich, tajwańskich oraz amerykańskich odnośnie zniesienia embarga EU na broń, które obejmuje Chiny. Dowody wskazują, że UE odbierana jest obecnie w regionie nie tylko jako gospodarcza siła napędowa, ale również jako gracz strategiczny. Badania oraz wywiady przeprowadzone w terenie pozwoliły stworzyć sieć kontaktów z pracownikami akademickimi niektórych najbardziej prestiżowych uniwersytetów regionu oraz z decydentami pracującymi w ministerstwie spraw zagranicznych, obrony, oraz nauki i technologii. Raport końcowy z oceny projektu pozwolił w efekcie na analizę potencjału i ograniczeń możliwości EU jako strategicznego gracza w Azji Północno-Wschodniej oraz dostarczył bezcenny wgląd  w dynamikę strategicznego rozwoju tego regionu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania