Skip to main content

Brain Circulation - From Brain Drain to Brain Gain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Od drenażu mózgów po napływ specjalistów

Starania mające na celu odwrócenie zjawiska drenażu mózgów dotyczącego badaczy opuszczających Europę w poszukiwaniu lepszych warunków prowadzenia badań naukowych przynoszą rezultaty dzięki wspólnemu wysiłkowi całej Unii Europejskiej.

Gospodarka cyfrowa

Badaczy europejskich kuszą bogatsze i bardziej ambitne kraje na całym świecie, co sprawia, że proces drenażu mózgów na kontynencie europejskim komplikuje unijną ekonomię wiedzy. Kraje unijne dołożyły wielu starań mających na celu odwrócenie tej niekorzystnej tendencji. To ambitny cel, który ostatnio wsparł finansowany przez UE projekt MOREBRAIN ("Brain circulation - from brain drain to brain gain"). Aby zrealizować to zamierzenie, uczestnicy projektu ściśle współpracowali z siecią wymiany Euraxess, zastanawiając się nad tym, jak najskuteczniej przyciągnąć naukowców z powrotem. Przedstawiono w zarysie czynniki prowadzące do drenażu mózgów i przygotowano szczegółowy raport na temat tego problemu. Zespół projektowy MOREBRAIN zidentyfikował elementy motywujące badaczy do przenoszenia się do innych krajów, a także czynniki zachęcające ich do powrotu. Uczestnicy projektu, wyposażeni w zestaw najnowszych danych i wyników ankiet, zaproponował nowatorskie podejście, zwane "e-reintegracją". Zestawiono je z koncepcją "współdzielenia stanowisk" w celu przeciwdziałania procesowi drenażu mózgów w Europie. Wyniki prac realizowanych w trakcie projektu zaprezentowano interesariuszom na konferencjach, na Facebooku, a także rozpowszechniono je za pomocą e-biuletynów, informacji prasowych, audycji radiowych, druków i strony internetowej projektu. Przedstawiono je również decydentom unijnym, aby wsparły one proces podejmowania decyzji i tworzenia przepisów dotyczących badanego zjawiska. Wyniki te w dłuższym terminie mają poszerzać zasoby wiedzy w ośrodkach usług Euraxess i pomagać im zachęcać badaczy z UE do powrotu do Europy. Wyniki prac przyczynią się również do usprawnienia działań decydentów w zakresie wzmacniania idei e-reintegracji i współdzielenia się, pomagając tym samym odwracać niepokojący trend. Ewoluująca unijna ekonomia wiedzy i możliwości w zakresie prowadzenia badań są powiązane, co ma na celu ich poprawę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania