Skip to main content

PRedicting Individual fish response as a Measure of Environmental change

Article Category

Article available in the folowing languages:

Reakcje ryb pozwalają mierzyć zmianę klimatu

Działalność człowieka, w tym pozyskiwanie wody czy wprowadzanie obcych gatunków, w połączeniu z wahaniami temperatury i opadów wynikającymi ze zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na ekosystemy słodkowodne. Celem projektu "Przewidywanie indywidualnej reakcji ryb jako metoda pomiaru zmian środowiskowych" (PRIME) było lepsze poznanie reagowania ryb na zmiany w środowisku.

Zmiana klimatu i środowisko

Konwencjonalne metody określania reakcji populacji ryb na globalne ocieplenie oparte są na modelowaniu ich siedliska fizycznego. Technika ta jednak ma pewne ograniczenia, ponieważ nie wiadomo, czy zależności, na których jest oparta, utrzymają się po zmianie warunków. Ponadto, tradycyjne modele nie uwzględniają zwykle procesów ekologicznych towarzyszących rozmieszczeniu i rozwojowi osobników. Aby pokonać te ograniczenia, uczestnicy projektu PRIME wykorzystali przełomową technikę, która pozwoliła uzyskać prognozy uwzględniające zmieniające się okoliczności. Naukowcy posłużyli się modelami indywidualnymi (IBM), aby przewidzieć reakcję różnych gatunków ryb słodkowodnych na zmieniające się warunki. Modele te wykorzystują proste reguły określające, w jaki sposób dana ryba reaguje na zmiany ilości pokarmu i konkurentów. Główne założenie dotyczyło tego, że osobniki w obrębie populacji zwierzęcej zawsze starają się maksymalizować swoje szanse na przetrwanie i szanse reprodukcyjne, bez względu na zmiany środowiskowe. Aby sprawdzić funkcjonowanie swoich modeli, badacze opracowali i przetestowali IBM dla kilku europejskich gatunków ryb słodkowodnych. Były to: szczupak pospolity (Esox lucius), jelec europejski (Leuciscus leuciscus), pstrąg (Salmo trutta) i łosoś atlantycki (Salmo salar). Gatunki wybrano w taki sposób, aby odzwierciedlały różne aspekty zmiany klimatu. Modele komputerowe pozwoliły naukowcom przewidzieć reakcję indywidualnych ryb na szereg scenariuszy środowiskowych. Szczupaka pospolitego badano, aby lepiej poznać metody zarybiania, podczas gdy jeleniec europejski pomógł naukowcom pozwać wpływ nierodzimego patogenu na osobniki będące nosicielami pasożytów. Pstrągi i łososie badano w kontekście wpływu zmiany klimatu i inwazji obcych gatunków. Znajomość reakcji indywidualnych ryb na zmiany środowiska pomoże naukowcom w zarządzaniu i ochronie środowiska naturalnego, jak również w dywersyfikowaniu zamieszkujących go gatunków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania