Skip to main content

Policies to promote sustainable consumption patterns (POPP)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Strategie zrównoważonej konsumpcji

Niniejsza inicjatywa skupia się na strategiach i narzędziach skuteczności konsumpcji zrównoważonej ('sustainable consumption' - SC), szczególnie w odniesieniu do siedzib mieszkalnych i żywności.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt europejski o nazwie „Polityki promujące zrównoważone wzorce konsumpcji” ('Policies to promote sustainable consumption patterns' - POPP) ma na celu zniwelowanie luk w zakresie polityk zrównoważonej konsumpcji i produkcji ('sustainable consumption and production' - SCP). Partnerzy uczestniczący w projekcie opracowali ramy koncepcyjne ilustrujące związek pomiędzy politykami SC, wzorcami konsumpcji, a rozwojem zrównoważonym. Powyższą strukturę zastosowano do szeregu istotnych kwestii, w tym wzorców konsumpcji i produkcji oraz potencjału polityk SC w zakresie rozwoju zrównoważonego. Powyższe ramy dotyczą również zagadnienia sposobu oceny narzędzi SC oraz ich wpływu na obszary takie jak mieszkalnictwo i żywność. Ponadto, opracowane ramy mogą pomóc zidentyfikować warunki potrzebne do skutecznego wdrożenia narzędzi SC i zmiany wzorców konsumpcji, tym samym prowadząc do ulepszonych polityk SC i narzędzi. Naukowcy opracowali również analizę trendów konsumpcji, która pozwala oszacować potencjał w zakresie rozwoju zrównoważonego, a także stworzyli zestaw narzędzi SC, które pomogły zbadać 35 powyższych rozwiązań. Zidentyfikowano odpowiednie polityki oraz opisano ramy koncepcyjne, a także wybrano dziesięć narzędzi, które zostaną poddane szczegółowej analizie wpływów. Skutki polityk oddzielono od czynników przeszkadzających i kontekstualnych, a następnie zastosowano jako podstawę do pomiaru stopniowego wpływu odpowiednich polityk. Obserwowane skutki przekładane są na wskaźniki ilościowe, takie jak emisja gazów cieplarnianych i koszty. Analiza trendów konsumpcyjnych została wykorzystana do przeprowadzenia kompilacji informacji na temat przeszłych i przyszłych analiz żywności i mieszkalnictwa. Określono szacunkowo potencjalny rozwój zrównoważony w zakresie żywności i budownictwa mieszkaniowego, dzięki czemu możliwe będzie określenie skutecznych narzędzi politycznych. Inicjatywa POPP odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu polityk promujących zrównoważoną konsumpcję, które pomogą polepszyć jakość życia obywateli UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania