Skip to main content

Transnational call for collaborative proposals in basic nanoscience research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy program finansowania badań podstawowych

Nanonauka i nanotechnologie są źródłem przełomowych odkryć w różnych dziedzinach, od elektroniki po biomedycynę i energetykę. Duże unijne konsorcjum połączyło siły, aby usprawnić międzynarodowe badania podstawowe i wyeliminować tradycyjne ograniczenia dotyczące finansowania.

Energia

Środki finansowe częściej trafiają do projektów z dziedziny badań stosowanych. Oznacza to słabszą pozycję badań podstawowych, które są niezmiernie istotne dla nowych dziedzin nauki. Zadaniem finansowanego ze środków UE projektu "Transnational call for collaborative proposals in basic nanoscience research" (NANOSCI-EPLUS) było usprawnienie realizacji wspólnych inicjatyw badawczych dotyczących połączeń między funkcjonalnymi nanoobiektami. W szczególności celem było wyeliminowanie wszelkich pozornie strategicznych kwestii oraz ograniczeń i priorytetów dotyczących finansowania na poziomie krajowym. Środki finansowe pochodzące z krajów uczestniczących, w tym partnerskich krajowych agencji finansowania badań, połączono z grantem Komisji Europejskiej. Zabieg ten pozwolił na zminimalizowanie niekorzystnych kompromisów w przypadku wyboru przy ograniczonych funduszach. Konsorcjum NANOSCI-EPLUS opracowało ramy oceny, podczas gdy rzeczywiste weryfikacje i zalecenia zostały przygotowane przez niezależny międzynarodowy panel ekspertów. Opracowano tym samym procedurę składania wniosków, ich oceny i finansowania, gwarantującą przyznawanie środków różnym projektom bez względu na międzynarodowe interesy czy bariery, ani też potencjalne zastosowania. W ramach NANOSCI-EPLUS sfinansowano 24 międzynarodowe projekty z dziedziny funkcjonalnych nanoobiektów w kontekście biologii, elektroniki, fotoniki, plazmoniki itd. Projekty, których realizacja rozpoczęła się w 2009 r., zostały ocenione w 2011 r., a raporty końcowe opublikowano w kwietniu 2013 r. W stosunkowo młodej, choć dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nanonauki i nanotechnologii finansowanie badań podstawowych często ma mniejszy priorytet niż finansowanie projektów o ekscytujących potencjalnych zastosowaniach. Jednak zrozumienie podstawowych mechanizmów fizycznych i oddziaływań między materiałami jest niezbędne, aby można było skutecznie tworzyć produkty końcowe. Konsorcjum NANOSCI-EPLUS, dzięki skoordynowanej współpracy w zakresie finansowania i badań na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim, zbudowało trwałe partnerstwa w zakresie podstawowych badań nanonaukowych. Owocem międzynarodowej współpracy powinny być fascynujące odkrycia podstawowych właściwości i zachowań nanoobiektów. Projekt stworzy także solidne podstawy dla wielu nowych, lepiej ukierunkowanych projektów z zakresu badań stosowanych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania