Skip to main content

Selected peptides as drug candidates directed to pain and neurodegeneration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyciągnięcie żądła choroby przewlekłej

Potęgujące się zjawisko starzenia się społeczeństw idzie w parze z występowaniem chorób związanych z wiekiem, raka, zapalenia kostno-stawowego i cukrzycy. Nowe leki przeciwbólowe i neuroprotekcyjne mogłyby zapobiec spustoszeniu, jakie niesie ból w zapaleniu kostno-stawowych czy chorobie nowotworowej, a także stopniowemu pogarszaniu się stanu pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i Alzheimera.

Zdrowie

Na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jedna na pięć osób na świecie odczuwa od umiarkowanego po ostry ból przewlekły. Dwóch partnerów biorących udział w finansowanym przez UE projekcie "Wybrane peptydy jako potencjalne leki przeciwbólowe i przeciwneurodegeneracyjne" (Pep2brain) wyizolowało małą cząsteczkę, BLV200703/4 wykazującą potencjał rozwoju po modyfikacji i optymalizacji do postaci nowego leku przeciwbólowego. Pep2brain to projekt multidyscyplinarny, którego synergia może doprowadzić peptyd BLV200703/4 lub jedną z jego pochodnych do fazy przedklinicznej. W kooperacji z firmą dokonującą przeglądów potencjalnych farmakologicznych molekuł wiodących, korzystając z fachowej wiedzy pracowników akademickich i wiodących ekspertów w dziedzinie chemii medycznej, zespół Pep2brain pracuje nad stworzeniem wariantów molekuł do przyszłych testów. Próby przedkliniczne zostaną przeprowadzone w celu uzyskania molekuł o niezbędnej stabilności, skuteczności i niskiej toksyczności wymaganych przez farmaceutyczne instytucje regulacyjne i konsumentów. Jak dotąd, w połowie realizacji projektu, rezultaty wyglądają obiecująco. Efektywność początkowego leku wiodącego okazała się zadowalająca, natomiast profil toksyczności bardzo zachęcający. Informacje dotyczące nowego środka przeciwbólowego są szeroko rozpowszechniane i obejmują odbiorców nieposiadających zdolności technicznych. Wyjaśnienie molekularnych i fizjologicznych podstaw bólu dostępne pod adresem http://www.dor.biochemistry-imm.org zawiera sekcję na temat Pep2brain. Informacje rozpowszechniane są także poprzez radio i prasę, jak również seminaria w kilku uniwersytetach i szkołach europejskich. Kolejnym krokiem jest wzmocnienie działalności badawczej na przyszłość. Członkowie konsorcjum zamierzają rozszerzyć działalność w zakresie chemii medycznej i opracować toksykologiczne narzędzia testujące do wczesnego wykrywania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania