Skip to main content

European Research Infrastructures Network of National Contact Points

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza współpraca naukowa pomaga gospodarce

Wzmocnienie sieci narodowych punktów kontaktowych (KPK) powiązanych z infrastrukturą badawczą (RI) w krajach UE to kluczowy warunek wzrostu gospodarczego UE.

Gospodarka cyfrowa

Większa doskonałość w zakresie badań, konkurencyjność i wzrost są warunkiem pobudzenia zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki. Zespół finansowanego ze środków UE projektu "European research infrastructures network of national contact points" (EURORIS-NET) dążył do tego celu poprzez usprawnianie współpracy w ramach sieci RI i KPK oraz zwiększanie jej efektywności. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla mniej doświadczonych przedstawicieli KPK uzupełnione działaniami zachęcającymi ich do działań partnerskich, a także stosowania najlepszych praktyk, korzystania z programów komputerowych oraz do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. W ramach programu na stronie internetowej projektu uruchomiono wirtualny punkt pomocy wspierający nowych uczestników KPK z dziedziny RI, w zakresie otwartych zaproszeń do projektów finansowanych ze środków unijnych. Osiągnięcia w tym zakresie obejmowały również budowanie kontaktów z innymi sieciami KPK i interesariuszy RI, rozpowszechnianie wiedzy za sprawą szeregu narzędzi takich jak e-newslettery i wydarzenia sieciowe. Dzięki zespołowi projektu problematyka RI znalazła się w kręgu zainteresowania społeczności naukowych, w tym przedstawicieli sektora prywatnego i przemysłu. W tym kontekście sieć EURORIS-NET pomogła określić i stworzyć mapę krajowych i regionalnych inicjatyw finansowanych ze środków UE za pośrednictwem interaktywnego środowiska wiedzy. Działania partnerskie w ramach KPK i szereg wydarzeń prowadzących do poszerzania kontaktów, takich jak konferencje i seminaria, miały kluczowy wpływ na utworzenie środowiska opartego na ściślejszej współpracy, wyeliminowanie szkodliwej praktyki powielania wysiłków oraz przełamanie braku synergii. Projekt EURORIS-NET przyniósł widoczne korzyści w postaci poprawy usług świadczonym klientom i zainteresowanym stronom na terenie całej wspólnoty. Ulepszona sieć RI NCP będzie wspomagać europejską działalność badawczą, rozwój i wzrost gospodarczy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania