Skip to main content

Modeling and Implementation of Optimal Fiscal and Monetary Policy Algorithms in Multi-Country Econometric Models

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe modele ekonomiczne inspiracją dla lepszych polityk

Opracowano zaawansowane techniki i narzędzia do modelowania, pomagające prawodawcom w tworzeniu lepszych polityk fiskalnych i stabilizowaniu gospodarki.

Technologie przemysłowe

W obliczu kryzysu gospodarczego dotykającego niemal wszystkie zakątki świata, UE szuka nowoczesnych metod na umocnienie polityki fiskalnej i zwiększenie stabilności finansowej. Celem projektu MONFISPOL (Modeling and Implementation of Optimal Fiscal and Monetary Policy Algorithms in Multi-Country Econometric Models), finansowanego ze środków UE, było stworzenie zaawansowanych scenariuszy modelowania pozwalających na ocenę polityki makroekonomicznej w różnych sytuacjach, szczególnie w uniach monetarnych, takich jak strefa euro. Partnerzy projektu pracowali nad stworzeniem nowych narzędzi numerycznych i algorytmów komputerowych, aby rozwinąć badania naukowe w dziedzinie polityki fiskalnej i monetarnej, a także aby wesprzeć proces tworzenia polityki. Badano, w jaki sposób dobra polityka fiskalna może złagodzić wstrząsy gospodarcze w UE, w której wiele krajów boryka się z problemem nadmiernego zadłużenia, przy uwzględnieniu specyfiki różnych rynków pracy i finansowych. Aby opracować wymagany model, zespół projektu przeanalizował szczegółowo międzynarodowe rozprzestrzenianie się wstrząsów gospodarczych oraz różne kursy wymiany walut w odniesieniu do wahań i stabilności makroekonomicznej. Zidentyfikowano zasoby potrzebne do pomagania państwom w łagodzeniu skutków kryzysu. Ponadto przeanalizowano gospodarki, w których konsumpcja finansowana jest z pożyczek zagranicznych, podkreślając ograniczenia strategii antyinflacyjnych w krajach uprzemysłowionych. Uzbrojeni w wyniki tych badań, uczestnicy projektu stworzyli narzędzia analityczne i obliczeniowe służące do symulacji i oceny modeli w warunkach optymalnej polityki. Wśród innych prac można wymienić systematyczny przegląd literatury przedmiotu oraz przygotowanie bazy modeli makroekonomicznych w instytucjach zajmujących się tworzeniem polityki z całego świata. Stworzono też konkretne model makroekonomiczne, które mogą pomagać prawodawcom w podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących polityki fiskalnej i monetarnej. Te nowe modele dostarczają informacji na temat skutków zawirowań na rynku pracy, zmian polityki fiskalnej i monetarnej wprowadzanych w odpowiedzi na kryzys, optymalnego zarządzania długiem, polityk na rzecz stabilizacji gospodarczej oraz analiz makroekonomicznych. W tym kontekście stworzono bazę 30 różnych modeli ekonomicznych, które zostały udostępnione online i które mogą być niezwykle pomocne dla polityków. O wynikach prac informowano na kilku warsztatach, końcowej konferencji projektu oraz w artykułach naukowych, a także przy pomocy oprogramowania open-source i aktywnej społeczności internetowej. Modele i narzędzia powstałe w ramach projektu MONFISPOL to duży krok w kierunku stworzenia lepszych polityk makroekonomicznych i stabilizacji europejskiej gospodarki w dobie kryzysu.

Słowa kluczowe

Polityki fiskalne, kryzys gospodarczy, MONFISPOL, polityka pieniężna, unie monetarne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania