Skip to main content

Secondary movements of Somalis within Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kierunki drugiej fali migracji somalijskiej

W czasie, gdy znaczna część holenderskiej populacji somalijskiej przechodzi drugą falę migracji do Wielkiej Brytanii, w ramach projektu „Wtórne przemieszczanie się ludności somalijskiej w Europie” ('Secondary movements of Somalis within Europe') zadano fundamentalne pytanie: dlaczego?

Zmiana klimatu i środowisko

Ponad 10 lat wojny w Somalii odcisnęło piętno na jej ludności. By ratować życie, z Somalii uciekają setki tysięcy jej mieszkańców. Obecnie stanowią oni trzecią pod względem wielkości społeczność uchodźców na świecie. Jednym z wielu krajów, w których Somalijczycy znaleźli schronienie jest Holandia – a wielu z nich jest obecnie obywatelami tego kraju. Jako obywatele UE mogą przemieszczać się swobodnie w obrębie krajów członkowskich. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, by przenieść się do Wielkiej Brytanii – w ramach tak zwanego „wtórnego przemieszczenia”, które pozwala im przenieść się do kraju, który wielu określa jako pierwotnie preferowany cel. Szacuje się, że jedna trzecia holenderskiej społeczności somalijskiej (około 10 000 osób) przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Jednak mimo to, niewiele wiadomo na temat specyficznych cech tej migracji. Raporty sugerują także, że w tej wtórnej migracji uczestniczą osoby poszukujące azylu w sposób legalny, jak i nielegalny. Powyższe sprawia, że migracje te są bardziej złożone niż sugerują oficjalne dokumenty. Jest to wyzwanie, któremu muszą sprostać decydenci i władze. Wyzwanie to podjęto w ramach projektu o nazwie „Wtórne migracje Somalijczyków w Europie” ('Secondary movements of Somalis within Europe' - Secondary Movements). W oparciu o 33 dogłębne wywiady, które przeprowadzono z holenderskimi Somalijczykami w Londynie i Leicester, w ramach projektu udzielono odpowiedzi na kluczowe pytanie, dotyczące motywacji, powodujących migrację. Badania sugerują, przykładowo, że wtórnym migrantom somalijskim łatwiej przychodzi nazwanie Wielkiej Brytanii domem. Wynika to z możliwości zatrudnienia i zdobywania wykształcenia, jak również z możliwości łatwiejszego utrzymania tożsamości etnicznej i religijnej przez Somalijczyków. Pytanie, czy i jak uchodźcy będą zdolni dokonać integracji w kontekście danego kraju, jest interesujące zarówno dla decydentów, jak i polityków. Wyniki niniejszego projektu badawczego powinny pomóc rzucić nieco światła na szerszy obraz migracji, uwzględniając wzorce mobilności intraeuropejskiej oraz wpływające na nie czynniki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania