Skip to main content

Stimulating Ukraine – EU Aeronautics Research Cooperation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Efekt synergiczny współpracy UE z Ukrainą w przemyśle lotniczym

Unia Europejska i Ukraina posiadają wysoko rozwinięte przemysły lotnicze, które mogłyby odnieść obopólne korzyści ze współpracy i wymiany wiedzy praktycznej. Jedna z nowych inicjatyw ma na celu wprowadzenie w życie tej wizji synergii i współpracy.

Technologie przemysłowe

Pomimo doskonale rozwiniętego sektora lotniczego Ukraina nie brała dotąd dostatecznego udziału w projektach unijnych. Celem finansowanego przez UE projektu AERO-UKRAINE ("Stimulating Ukraine-EU aeronautics research cooperation") była zmiana tego stanu rzeczy poprzez nawiązanie nowych kontaktów partnerskich. W ramach projektu opracowano mapę istniejącego potencjału współpracy unijno-ukraińskiej w dziedzinie aeronautyki, identyfikując najlepsze okazje i udostępniając wyniki odpowiednim stronom zainteresowanym. Na terenie Ukrainy zorganizowano szereg wydarzeń dla branży lotniczej, które przyciągnęły ponad 200 zarejestrowanych uczestników z ukraińskich instytutów badań lotniczych oraz licznych przedstawicieli podobnych organizacji z Unii Europejskiej. Podczas tych imprez odbywały się szkolenia i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami europejskiego przemysłu lotniczego, zgodnie z wyznaczonym przez siódmy program ramowy (7PR) celem zwiększania udziału w projektach unijnych. Dzięki zorganizowanym spotkaniom ukraińskie instytuty badań lotniczych mogły zaprezentować europejskim partnerom obiecujące pomysły i możliwości, przygotowując grunt pod szeroko zakrojoną współpracę w przyszłości. Prace projektu objęły również utworzenie na Ukrainie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) UE dla przemysłu lotniczego oraz zorganizowanie dodatkowych wydarzeń i warsztatów, które zgromadziły zainteresowane strony z obu regionów. Ponadto zidentyfikowano ponad 50 ukraińskich przedsiębiorstw liczących się w dziedzinie badań lotniczych i przygotowano broszurę prezentującą te cenne informacje. Inicjatywa już zaowocowała zgłoszeniem przez instytuty ukraińskie kilku projektów do 7PR. Jeden z kluczowych projektów zatwierdzonych do dofinansowania dotyczy aktywnego systemu ochrony samolotów kompozytowych przed wyładowaniami atmosferycznymi. Inne zatwierdzone projekty dotyczą wydajnych systemów pokładowych i układów napędowych do małych samolotów oraz konstrukcji kadłuba zwiększających bezpieczeństwo. Projekt AERO-UKRAINE pokazał, że warto podejmować decyzje polityczne wspomagające synergiczną współpracę w sektorze lotniczym wykraczającą poza granice Unii Europejskiej. Jednym z wyników było szeroko zakrojone porozumienie dotyczące utworzenia wspólnego obszaru przemysłu lotniczego, które może zaowocować nowymi okazjami komercyjnymi. Pozwoli to zapewnić zgodność przepisów dotyczących bezpieczeństwa konstrukcyjnego i proceduralnego, ochrony środowiska i współpracy przemysłowej. Co istotne, na Ukrainie odbyły się trzy warsztaty z udziałem kluczowych instytucji z obu regionów. Pierwszy z nich został zorganizowany przez Instytut Problemów Materiałoznawstwa w Kijowie, natomiast gospodarzem drugiego warsztatu był państwowy gigant lotniczy, przedsiębiorstwo Iwczenko-Progress. Trzecie wydarzenie zorganizował Charkowski Instytut Lotniczy (Państwowa Szkoła Wyższa Lotnictwa), zapewniając silne powiązanie projektu również ze środowiskami akademickimi. Wszystkie warsztaty odbyły się przy wsparciu konsorcjum AIRBUS i zakładów lotniczych Antonow. Odnotowano kilka kluczowych osiągnięć wpisujących się w szerszą misję projektu, w tym spotkanie wymiany wiedzy i kontaktów pozwalające kojarzyć partnerów projektu, warsztat kierowany do małych przedsiębiorstw oraz intensywne działania popularyzatorskie. Wysiłki wszystkich stron pozwoliły zagwarantować kluczową i obopólnie korzystną rolę Ukrainy jako kluczowego partnera europejskiego sektora lotniczego. Nowe synergie niewątpliwie zaowocują istotnymi postępami w przemyśle lotniczym i branżach pokrewnych w UE i na Ukrainie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania