Skip to main content

My Ideal City

Article Category

Article available in the folowing languages:

Muzea – coś więcej niż powód do zadumy

W ramach projektu „Moje idealne miasto” ('My ideal city' - MIC) opracowuje się sposoby zmiany doświadczeń osób odwiedzających muzea, poprzez uczynienie z tych instytucji miejsc interaktywnych i edukacyjnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Bazując na założeniu, że interaktywność może stanowić lepszą podstawę do nauki, w ramach projektu MIC szukano możliwości zwiększenia zaangażowania obywateli w proces budowania wiedzy. Przykładowo, przy pomocy odpowiednich narzędzi zwiedzający muzea mogliby w świecie wirtualnym budować własne miasto. Celem projektu MIC było dostarczenie narzędzi do aktywnego włączania zwiedzających w imersyjne środowisko. Pracowano również nad dostarczeniem unikalnych narzędzi, które pomogą wzmocnić powiązania pomiędzy muzeami a centrami naukowymi, zmieniając je w miejsca, w których działanie i nauczanie współgra z obserwacją i uczeniem się. W projekt w różny sposób zaangażowanych jest ponad 250 osób, w tym centra społecznościowe, personel muzeów, a nawet zwiedzający. Opracowane w ramach projektu wirtualne miasta zostaną rozesłane do partnerów biorących udział w konsorcjum, zarówno w celu oceny tego, co ludzie chcą oglądać i robić w muzeach, jak i w celu wspierania budowania wiedzy. Projekt pomoże nadać muzeom nowy kształt – a nawet cel – a jego wyniki mogą wpłynąć na przyszły kształt europejskich miast.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania