Skip to main content

VALidation and Improvement of Airframe Noise prediction Tools

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prognozowanie i redukowanie hałasu generowanego przez płatowiec

Zapewnienie cichszej pracy samolotów ma kluczowe znaczenie dla komfortu pasażerów i minimalizacji wpływu na otoczenie lotnisk. Aby ułatwić tworzenie lepszych konstrukcji, naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali nowatorskie narzędzia do prognozowania hałasu.

Technologie przemysłowe

Komitet Doradczy ds. Badań Aeronautycznych w Europie (ACARE) ustanowił ambitny cel zakładający obniżenie o połowę postrzeganego poziomu hałasu emitowanego przez samoloty do roku 2020. Istotną składową całkowitego hałasu emitowanego przez współczesne samoloty jest hałas generowany przez płatowiec. W obliczu coraz szerszego stosowania prototypów wirtualnych niezbędne są dokładne modele hałasu płatowca. Złożoność i różnorodność turbulentnych źródeł szerokopasmowego hałasu płatowca sprawia jednak, że prognozowanie hałasu i projektowanie konstrukcji go minimalizujących jest zadaniem trudnym. Finansowany ze środków UE projekt VALIANT ("Validation and improvement of airframe noise prediction tools") zajął się zmniejszeniem tej złożoności. Badacze skoncentrowali się na konfiguracjach przypadków testowych reprezentujących główne źródła szerokopasmowego hałasu płatowca: podwozia i układy zwiększające siłę nośną. Wybrano uogólnione i uproszczone przypadki testowe do weryfikacji i ulepszania prognozowania hałasu, które miało następnie zostać zastosowane do realistycznych płatowców w pełnej skali. Badacze zajęli się analizą składowych łańcucha generowania hałasu i ich wzajemnymi interakcjami, co umożliwiło stworzenie bazy danych doświadczalnych i narzędzi obliczeniowych do prognozowania. W ramach projektu VALIANT wypracowano wydajne i niezawodne metody obliczeniowe prognozowania hałasu płatowca wraz z bazą danych doświadczalnych i pogłębioną znajomością mechanizmów generowania hałasu. Wyniki projektu torują drogę dla przyszłej optymalizacji narzędzi prognostycznych w kierunku zmniejszania obciążenia obliczeniowego, a zwiększania dokładności. Dalsze osiągnięcia stworzą warunki do opracowywania przełomowych rozwiązań redukujących hałas samolotów, a tym samym urzeczywistniania wizji ACARE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania