Skip to main content

Supporting Research on Climate-friendly Transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań na rzecz transportu przyjaznego dla środowiska

Nowy program badawczy w sprawie bardziej ekologicznego transportu, obejmujący bazy danych dla zainteresowanych stron oraz wytyczne w zakresie finansowania badań, pozwoli obniżyć emisje i promować przyjazną dla środowiska mobilność.

Zmiana klimatu i środowisko

Europejska polityka transportu od dawna przewiduje wspólną, wydajną ogólnoeuropejską sieć transportową opartą na liberalizacji rynku i harmonizacji norm. Jednak z tym krokiem wiąże się wyzwanie polegające na zwiększeniu zrównoważoności systemu transportowego i obniżeniu masowych emisji dwutlenku węgla, które ten system generuje. Finansowany przez UE projekt REACT ("Supporting research on climate-friendly transport") skupia się na przyjaznym dla środowiska, niskoemisyjnym transporcie, zgodnym z założeniami dyrektyw UE. Zespół projektu, szukając sposobu na stworzenie wspólnej zrównoważonej strategii transportowej dla wszystkich państw EU, przystąpił do tworzenia synergii w badaniach nad transportem i usprawniania współpracy. Wiązało się to ze zidentyfikowaniem krajowych i regionalnych projektów finansowania działań na rzecz przyjaznego dla środowiska transportu oraz z zarysowaniem strategicznej wizji tego tematu w dalszej perspektywie. Aby zrealizować te założenia, zespół projektu stworzył bazę danych zrzeszającą blisko 500 zainteresowanych stron w dziedzinie transportu, angażując je w konsultacje i dostarczając im cennych informacji na temat przyjaznego dla środowiska transportu. Przygotowano strategiczny plan badań w tym zakresie i stworzono bazy danych dla potrzeb finansowanych przez UE projektów i inicjatyw finansowania. Odnośniki do zasobów projektu i baz danych można znaleźć na stronie internetowej projektu. Program badań wytycza ścieżkę prowadzącą do realizacji przyjaznej dla środowiska wizji na najbliższe 20 lat, identyfikując cele I ułatwiając innowacyjne inicjatywy. Program skupia się na aeronautyce, liniach lotniczych, lotniskach, liniach kolejowych, mobilności drogowej I podróżach drogą wodną, koncentrując się na obniżeniu emisji I na wdrażaniu praktyk przyjaznych dla środowiska. Kolejnym osiągnięciem w ramach projektu było stworzenie wytycznych dla potrzeb programów finansowania dotyczących badań w sprawie transportu niskoemisyjnego, zwiększających oddziaływanie wyników projektów realizowanych ze środków UE. Co równie ważne, udział ekspertów w projekcie pomógł wyszczególnić zestaw wskaźników wpływu emisji na sektor transportu. W ramach projektu REACT przeprowadzono także dwa warsztaty specjalistyczne I konferencje, na które zgłoszono ponad 75 prac naukowych. Prace te pozwoliły naukowcom rozpowszechnić wyniki swoich badań wśród innych specjalistów z branży I podkreślić znaczenie działań finansowanych w ramach badań w promowaniu wiedzy naukowej. Podsumowując, projekt REACT przyczynił się do wspierania badań w dziedzinie przyjaznego dla środowiska transportu I zrzeszył zainteresowane strony. Skupił się na trzech głównych założeniach, a mianowicie na korzyściach dla społeczeństwa, zwiększeniu konkurencyjności gospodarki I promowaniu zaawansowanej wiedzy I doskonałości. Rozpowszechnienie wyników projektu na szeroką skalę wśród zainteresowanych stron na całym świecie, m. in. poprzez skuteczne przeprowadzenie konferencji, przyczyniło się do znacznego wypromowania tego ważnego zagadnienia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania