Skip to main content

In Time delivery in non-hierarchical Manufacturing Networks of Machinery and Equipment Industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejsze dostawy produktów napędzają rozwój przemysłu

Stworzenie internetowego systemu B2B służącego usprawnieniu dostaw produktów między klientami i dostawcami będzie sprzyjać zwiększeniu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Technologie przemysłowe

Coraz bardziej zglobalizowany rynek oraz zwiększająca się konkurencja z Azji mobilizują europejski przemysł wytwórczy do usprawnienia swoich działań i znajdowania elementów wyróżniających swoją ofertę. Wysiłki te obejmują między innymi usprawnienie dostaw wytworzonych produktów między dostawcami i klientami poprzez koordynację, komunikację, przejrzystość i alokację w ramach powiązanego ogólnoeuropejskiego łańcucha dostaw. W ramach finansowanego przez UE projektu "In time delivery in non-hierarchical manufacturing networks of machinery and equipment industry" (INTIME) dążono do osiągnięcia tego celu. Przyjmując filozofię braku centralizacji i motywacji rynkowej, projekt stworzył ramy usprawnionych dostaw. W odniesieniu do zakupów i relacji klient-dostawca zastosowano logikę pętli sterowania, ułatwiając komunikację poprzez internetową platformę B2B zwaną myOpenFactory. System zachęcał do zewnętrznej przejrzystości poprzez ocenę efektywności dostawcy. Wzmocniono przejrzystość wewnętrzną poprzez ilościowe określenie pieniężnej wartości terminowych dostaw. W tym kontekście ustanowienie rynkowej ceny niezawodności dostaw automatycznie poprawia dostawy i sprzyja planowaniu, efektywności i skuteczności sektora wytwórczego. Mówiąc prościej, zespół projektowy opracował elektroniczny rynek handlu zachętami do niezawodności. Oprócz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów zapewniania przejrzystości uwzględniono lepszą hierarchizację zamówień dzięki ulepszonemu oprogramowaniu do planowania i porządkowania działań. Aby przetestować system, w ramach INTIME stworzono pełne ramy różnych produktów, aby pomóc przedsiębiorstwom zwiększyć niezawodność dostaw. Równolegle przeprowadzono badanie dotyczące przyczyn niskiej jakości praktyk w zakresie dostaw oraz ustanowiono sieciową tabelę efektywności dostawców służącą bezpośredniemu porównywaniu dostawców. Kolejnym kluczowym osiągnięciem było nowatorskie narzędzie oceny bezpośredniego wpływu brakujących części i opóźnionych dostaw na przedsiębiorstwo. Zaawansowane mechanizmy komunikatów i archiwizacji w ramach myOpenFactory przyczyniły się również do zautomatyzowanej komunikacji między klientami i dostawcami, sprzyjając racjonalnej pod względem kosztów, trwałej i przejrzystej wymianie informacji. Wyniki projektu rozpowszechniano poprzez szereg globalnych konferencji, wystaw, publikacji i stronę internetową projektu. Jeżeli myOpenFactory zostanie w pełni wykorzystany, europejski przemysł może odczuć znaczne korzyści dzięki uzyskanej efektywności i powstałej internetowej sieci kontaktów.

Słowa kluczowe

Dostawa produktów, współpraca między przedsiębiorstwami (B2B) , klienci, dostawcy, produkcja, przejrzystość, pętla sterowania, myOpenFactory

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania