Skip to main content

Quality and Risk Management in Meat Chains

Article Category

Article available in the folowing languages:

Systematyzacja produkcji mięsa

Zespół UE opracował systemy kontroli oparte na technologiach informatycznych i metodach zarządzania w celu poprawy jakości mięsa w Europie. System umożliwia monitorowanie poziomu dioksyn obecnych w całym łańcuchu dostaw, np. pozwala na ocenę zdrowia stada i zarządzanie nim przy pomocy badań krwi, a jednocześnie wspomaga w podejmowaniu decyzji.

Technologie przemysłowe

Europejski przemysł mięsny musi zostać zmodernizowany. Aby to osiągnąć, zgodnie z niektórymi opiniami, przemysł musi zacząć stosować łańcuch dostaw sterowany popytem oraz wprowadzać nowe technologie w zakresie bezpieczeństwa. Finansowany ze środków UE projekt QUARISMA (Quality and risk management in supply chains) ma na celu opracowanie i wprowadzenie niezbędnych zmian. Podstawowym celem było podniesienie jakości poprzez zastosowanie podejścia opierającego się na zarządzaniu technologią w zakresie innowacji i kontroli ryzyka. Do innych celów należało wspomaganie wymiany wiedzy pomiędzy osobami z branży oraz usprawnienie efektywności prowadzonych badań. Cele osiągnięto poprzez programy tymczasowej wymiany kadry oraz inne wymiany. Prace konsorcjum złożonego z dziewięciu członków trwały przez cztery lata do sierpnia 2013 r. Prace rozpoczęto od analizy czterech niemieckich przedsiębiorstw mięsnych, którym udało się wdrożyć systemy łańcucha dostaw. Badanie pokazało, w jaki sposób wprowadzenie takich systemów doprowadziło do poprawy sytuacji. W ramach powiązanych prac porównano systemy zarządzania zdrowiem świń w trzech krajach, co pozwoliło na opracowanie sugestii dotyczących harmonizacji systemów. W ramach projektu QUARISMA opracowano także narzędzie do wspierania podejmowania decyzji w celu zapewnienia wydajnych kosztowo sposobów monitorowania poziomu dioksyn w całych łańcuchach dostaw. Ustalono również, że najbardziej efektywnymi punktami wykrywania są wytwórnie pasz. Konsorcjum zbadało potencjalny wpływ zastosowania technologii informatycznych w zakresie zarządzania jakością. Jako przykładu potencjalnego kryzysu użyto klasycznego pomoru świń. Zespół dostosował ogólny model zaangażowania i wymiany do specyficznego dla przemysłu modelu prototypowego. W ramach tego modelu zacieśniono współpracę sektorów publicznych i prywatnych oraz usprawniono komunikację w sytuacjach kryzysowych. Kolejną innowacją była ocena zdrowia stada poprzez badania krwi. Opracowano wskaźnik serologiczny, który wspomógł podejmowanie decyzji dotyczących kontroli jakości oraz który został wdrożony przez niemieckie stowarzyszenie hodowców. Przedstawiono również koncept mikrobiologiczny utworzony w celu kontroli zagrożeń i ograniczenia ryzyka w całym łańcuchu dostaw. Zespół projektu wdrożył system zarządzania zdrowiem zwierząt w gospodarstwie umożliwiający identyfikację stad o pogorszonym stanie zdrowia. W ramach projektu opracowano program szkoleniowy akredytowany przez niemieckie władze oraz mający na celu restrukturyzację i modernizację kierunków studiów w tej dziedzinie na europejskich uczelniach. Zespół projektu opisał swoje osiągnięcia w książce wydanej w językach niemieckim i angielskim. Program QUARISMA sprzyja efektywnej współpracy pomiędzy podmiotami z branży produkcji mięsa w Europie. W ramach projektu opracowano systemy do zarządzania łańcuchami dostaw zapewniające większą jakość wytwarzanego mięsa.

Słowa kluczowe

Mięso, sterowany popytem, łańcuch dostaw, bezpieczeństwo, zarządzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania