Skip to main content

Tissue Transmigration Training Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szkolenie ze zwyciężania śmiertelnej choroby

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano i ukończono interdyscyplinarne szkolenie dla biologów komórki. Szkolenie obejmuje kursy z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób nowotworowych, głównych przyczyn zgonów oraz niepełnosprawności.

Zdrowie

Wyróżniamy trzy zasadnicze przyczyny chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów: adhezja komórek, migracja komórek oraz degradacja w środowisku pozakomórkowym, w macierzy pozakomórkowej (ang. extracellular matrix, ECM). Ponieważ do tych zagadnień konieczne jest podejście interdyscyplinarne, w projekcie "Tissue transmigration training network" (T3NET) szkolono naukowców w zakresie najnowocześniejszych technik we wszystkich powyższych aspektach. W inicjatywie tej, obejmującej wszystkie kraje UE oraz Izrael, udział wzięło dwunastu doktorów oraz dwóch studentów po studiach doktoranckich. Poczynili oni znaczące postępy w zakresie zrozumienia inwazji komórek oraz degradacji ECM w różnych typach komórek. W szczególności skupili się oni na procesach biochemicznych wpływających na wypustki komórkowe, które atakują ECM w komórkach nowotworowych. Aby mogło dojść do inwazji i migracji, niezbędne są inwadopodia i podosomy. Stosując techniki proteomiki i ekspresji genów naukowcy, zbadali cząsteczki odpowiedzialne za formowanie się i funkcjonowanie podosomów i inwadopodiów w różnych komórkach. Białka te obejmują: WASP, LSP-1, MMP-12 oraz TGFbeta 1. Warto również zaznaczyć, że opracowane zostało medium hodowlane o wiele lepiej naśladujące właściwości ECM niż konwencjonalne hodowle w plastikowych naczyniach. Inne projekty z zastosowaniem nowej technologii miały na celu zbadanie stresu w ECM wywołanego uwolnieniem TGFbeta 1. Nowa procedura mogłaby również znaleźć zastosowanie w procesie gojenia ran. Korzystając z metod zaawansowanego obrazowania i powierzchni pokrytych nanowzorami, badano także procesy adhezji i migracji komórek. Stosując te modele zaobserwowano, zarówno in vitro, jak i in vivo, indywidualną i kolektywną inwazję komórek nowotworowych przez trójwymiarową macierz pozakomórkową. W sumie, ze wsparciem projektu T3NET opublikowano 43 zrecenzowane artykuły naukowe, a na publikację czekają już kolejne. Prace naukowe będące wynikiem projektu T3NET zaprezentowane zostały na najważniejszych konferencjach naukowych w całej Europie, również na Piątym spotkaniu w sprawie inwadosomów w Nijmegen, w Holandii w 2013 r. Aby zapoznawać opinię publiczną z niniejszym projektem, na stronie internetowej nieustannie publikowane są nowe wiadomości, komunikaty prasowe i streszczenia opisujące wyniki badań w ramach projektu T3NET.

Słowa kluczowe

Szkolenie, choroba układu sercowo-naczyniowego, nowotwór, macierz pozakomórkowa, inwadopodia, podosom, proteomika, nanowzorce

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022