Skip to main content

Social platform on research for families and family policies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa platforma społeczna promuje badania dotyczące rodzin

Współczesne trendy społeczne i wydarzenia zmieniają sposób w jaki funkcjonują rodziny, wywołując potrzebę bardziej dogłębnych badań oraz lepiej przemyślanych polityk, mających na celu poprawę dobrobytu rodziny.

Gospodarka cyfrowa

Współczesne wartości, szybko starzejące się populacje oraz przesunięcie priorytetów wpływają na zmianę naszego podstawowego zrozumienia europejskiej rodziny. Obecne badania dotyczące dobrobytu rodziny są niezbędne do przedefiniowania polityk w tym zakresie i zabezpieczenia lepszej przyszłości dla obywateli Europy. Celem finansowanego ze środków UE projektu FAMILYPLATFORM ("Social platform on research for families and family policies") była identyfikacja społecznych wyzwań i zbadanie ich wpływu na rodzinę. Tworząc społeczną platformę w połączeniu z różnymi zainteresowanymi stronami i decydentami projekt postawił sobie za cel pogodzenie perspektyw różnych grup społecznych w celu utworzenia mapy kluczowych trendów i wyzwań dotyczących rodzin. Zidentyfikowano luki w wiedzy i potrzeby badawcze dotyczące tego tematu, dostarczając istotnych danych związanych z życiem rodzinnym i politykami dotyczącymi rodzin w całej Europie. Dzięki serii warsztatów zespół projektu zbadał wpływ kluczowych trendów społecznych na życie rodziny, wspierając cenne wymiany między zainteresowanymi stronami i naukowcami. Do konkretnych tematów zbadanych w ramach projektu należało zapewnienie opieki członkom rodziny, codzienne zarządzanie życiem rodziny, migracja, mobilność, nierówność oraz zmiany zachodzące w życiu rodziny. Projekt FAMILYPLATFORM przeanalizował również sposób, w jaki nowe media i technologie informacyjne kształtują życie rodzinne i zachowanie, włącznie z ryzykami i nowymi możliwościami związanymi z rozwojem komunikacji. Po zaktualizowaniu badań dotyczących rodziny i opracowaniu kluczowych pytań dotyczących polityk w celu ich aktualizacji, projekt określił plan badań na przyszłość. Do wyników projektu należą wyczerpujące sprawozdania terenowe dotyczące szeregu ważnych tematów związanych z rodziną, od pomocy społecznej po edukację. Oprócz uruchomienia internetowej platformy przeznaczonej do prowadzenia dyskusji, w ramach projektu FAMILYPLATFORM zorganizowano również kongres, warsztaty i konferencje z udziałem grup tematycznych badających i analizujących wyniki projektu. W sumie zakłada się, że projekt pokaże jak można przeprowadzić ocenę krajowych rozbieżności w politykach rodzinnych w perspektywie długoterminowej. Pomoże to zainteresowanym stronom z dziedziny polityki i badań w zrozumieniu potrzeb i pragnień rodzin, wspierając wdrożenie polityk istotnych z punktu widzenia rodziny. Od środowiska życia i pomocy społecznej po polityki państwa i równość społeczną, europejskie rodziny mogą oczekiwać lepszych polityk i poprawy jakości życia w przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania