Skip to main content

Implementation of a Transeuropean Knowledge Voucher System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przekraczanie granic dzięki biznesowi

Małe firmy mogą uzyskiwać dostęp do wyników międzynarodowych badań i doradztwa, po które sięgają do większych sieci KI, dzięki nowemu systemu voucherów obejmującemu kilka krajów.

Gospodarka cyfrowa

W ostatnich latach organizacje zajmujące się gromadzeniem i transferem wiedzy (KI) korzystają na obszarze UE z bardzo przydatnego mechanizmu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wiele rządów i środowisk biznesowych w Europie polegało na systemie voucherów wiedzy dla MŚP, które umożliwiały uzyskanie pomocy ze strony KI w wielu dziedzinach, promując innowacje i konkurencyjność. Mając to na uwadze, UE sfinansowała projekt VOUCHER ("Implementation of a Transeuropean knowledge voucher system"), którego celem było stworzenie ogólnoeuropejskiego rozwiązania opartego na kuponach, który miał pomóc MŚP w korzystaniu z doradztwa lub wyników badań uzyskiwanych od KI. Pracowano nad stworzeniem transgranicznego systemu voucherowego, który pozwoliłby firmie z jednego regionu "kupować kompetencje" w KI z innego regionu. Aby osiągnąć te cele, zespół projektu określił czynniki decydujące o sukcesie, powiązane z takimi schematami, i stworzył eksperymentalną sieć obejmującą kilka regionów w Europie. Fundamentem były istniejące systemy voucherów i wytyczne dotyczące ich udoskonalania, jak również wprowadzenia nowych. Prace polegały na opracowaniu wspólnych specyfikacji dla udostępnianego systemu voucherów i mechanizmu zaadaptowania go do określonych środowisk unijnych. Analizowano, gdzie możliwe byłoby wdrożenie systemu pilotażowego i ustalono środki służące jego ocenie. Osiągnięciem projektu, który pomyślnie uruchomił schemat pilotażowy, była baza danych dostawców wiedzy w regionach partnerskich w celu utworzenia zgodnego zestawu ofert. Kolejnym sukcesem była sieć brokerów — idealnych pośredników pomiędzy MŚP i zagranicznymi dostawcami KI. Co ważne, zespół pracujący w ramach projektu rozpowszechnił doświadczenia i uzyskane wyniki projektu VOUCHER wśród kluczowych graczy w regionach partnerskich i nie tylko, umożliwiając przedsiębiorstwom z sektora MŚP poszukiwanie wsparcia. Postęp w tym kierunku pomógł też wzmocnić w Europie koncepcję voucherów i utrwalił ją. Stanowi ona doskonały przykład ogólnoeuropejskiej współpracy. Idea voucherów przeżywa rozkwit. Tak dynamiczne ponadnarodowe podejście ma przynieść innowacyjność, zwiększyć konkurencyjność i doskonałość biznesowo-przemysłową w całej Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania