Skip to main content

Molecular Approaches and MetaGenomic Investigations for optimizing Clean-up of PAH contaminated sites

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak przyroda radzi sobie z zanieczyszczeniami

Naukowcy przeczesują zanieczyszczone środowisko naturalne w poszukiwaniu bakterii, które dokonują metabolizmu węglowodorów poliaromatycznych (PAH), powszechnie występującej substancji toksycznej.

Zmiana klimatu i środowisko

Cząsteczki PAH są toksyczne, potencjalnie karcynogenne i trudne do usunięcia ze środowiska. Bakterie żyjące w glebie skażonej PAH często posiadają enzymy rozkładające te złożone związki. Finansowany ze środków UE projekt MAGICPAH powstał w celu zidentyfikowania procesów enzymatycznych umożliwiających metabolizm tych zanieczyszczeń. W projekcie zastosowano nowoczesne techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania genetycznego, które miały na celu szybkie wyłonienie bakterii i enzymów kandydujących ze środowisk zanieczyszczonych PAH. Uczeni zgromadzili próbki ze znajdujących się w morzu i na lądzie miejsc zanieczyszczonych PAH, a następnie opracowali narzędzia do badania metabolizmu PAH w złożonych społecznościach bakteryjnych w tych próbkach. Dzięki wysokoprzepustowej technice sekwencjonowania odkryli oni ponad 1200 bakterii potencjalnie uczestniczących w metabolizmie PAH. Bakterie te poddano następnie badaniu przesiewowemu pod kątem konkretnej aktywności związanej z rozkładem PAH, wykorzystując testy opracowane w ramach projektu MAGICPAH. W połączeniu z modelami matematycznymi uzyskane w ten sposób informacje wykorzystano do przygotowania strategii bioremediacji PAH. Uczeni znaleźli także społeczność bakterii żyjących w kompoście, które bardzo skutecznie rozkładają PAH. Zidentyfikowali także kluczową bakterię (Cycloclasticus), która ułatwia rozkład PAH w osadach morskich. Te i inne odkrycia poczynione w ramach projektu MAGICPAH pogłębią naszą wiedzę na temat tego, jak organizmy naturalnie likwidują zanieczyszczenia. Istnieje nadzieja, że naukowcom uda się zbadać te informacje w sztucznych systemach i przyspieszyć oczyszczanie środowiska.

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenia, węglowodory poliaromatyczne, skażona gleba, społeczności bakterii, bioremediacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania