Skip to main content

Atmospheric Composition Change: the European Network-Policy Support and Science

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnianie procesów kształtowania polityki w zakresie zmian klimatycznych

Najnowocześniejsze badania w dziedzinie zmiany klimatu, wspierane przez nową internetową platformę gromadzącą badaczy z całego świata, pomagają europejskim decydentom chronić naszą planetę.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiana klimatu w Europie, a zwłaszcza w składzie atmosfery, okazuje się trudna do ocenienia z powodu rozbieżności inicjatyw badawczych, braku wizji i narzędzi badawczych. To drastycznie osłabia zdolność rządów do kształtowania polityk podejmujących tak poważne wyzwanie środowiskowe. Aby pokonać bariery utrudniające tworzenie polityki opartej na wiedzy, finansowany przez UE projekt ACCENT-PLUS (Atmospheric composition change: the European network-policy support and science) usprawnił mechanizmy przekształcania wyników badań w strategie polityczne. Projekt został oparty na wcześniejszej inicjatywie ACCENT, która zrzeszyła liderów w dziedzinie nauki o atmosferze. Zespół projektu ACCENT-PLUS usprawnił współpracę na rzecz poprawy europejskich badań dotyczących globalnych zmian i jakości powietrza w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Poprzez kontakt z innymi globalnymi projektami badawczymi i potężnymi bazami danych, zespół projektu zgłębiał zasadnicze zagadnienia związane z jakością powietrza i klimatem, takie jak ozon, materia pyłowa, obieg azotowy czy metan. Jednym z najistotniejszych osiągnięć projektu ACCENT-PLUS w kontekście politycznym były cztery naukowe artykuły przeglądowe (ACCENT-PLUS Topical Papers), przedstawiające najświeższe informacje w kluczowych kwestiach. Artykuły dotyczyły zagadnień ozonu troposferycznego i jego prekursorów, globalnego obiegu azotu, budżetu metanu atmosferycznego i materii pyłowej, ze szczególnym naciskiem na rolę aerozoli w jakości powietrza i klimacie. Artykuły zostały przygotowane przez duży, interdyscyplinarny zespół naukowców i złożone do międzynarodowego czasopisma "Atmospheric Physics and Chemistry". Oczekuje się, że będą one miały znaczący wpływ na międzynarodową społeczność naukową w dziedzinie zmiany składu atmosferycznego. Projekt ACCENT-PLUS zachęcił decydentów, krajowe rządy, przedstawicieli UE, organizacje pozarządowe (NGO) i inne zainteresowane strony do podjęcia próby zbudowania obszernej wizji i uzyskania porozumienia w tym temacie. Działania w ramach projektu powinny przyczynić się do uzyskania bezprecedensowego poziomu badań w zakresie zmiany klimatu, pomagając Europie, a także innym regionom świata znaleźć rozwiązanie tej pilnej kwestii.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, polityka, ozon, materiał pyłowa, obieg azotu, budżet metanu, aerozole

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania