Skip to main content

A Unified Approach to Evaluating Cellular Immunotherapy in Solid Organ Transplantation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Terapia komórkowa w przypadku przeszczepu narządów

Uczestnicy europejskiego badania pracują nad terapią komórkową po przeszczepie, która pozwoliłaby ograniczyć zapotrzebowanie na immunosupresję farmakologiczną.

Zdrowie

Wskaźniki powodzenia przeszczepu narządów uległy przez lata znaczącej poprawie, lecz użycie immunosupresantów wiąże się ze znaczącymi działaniami niepożądanymi. Na przykład, długoterminowe przyjmowanie immunosupresantów w przypadku zagrażającej życiu chorobie nerek w ostatnim stadium może prowadzić do przewlekłej niewydolności przeszczepu nerki, infekcji i nowotworów. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu THE ONE STUDY (A unified approach to evaluating cellular immunotherapy in solid organ transplantation) przeprowadzą badania kliniczne mające stwierdzić, czy użycie regulatorowych komórek immunologicznych u pacjentów po przeszczepie narządów może zmniejszyć zapotrzebowanie na leki immunosupresyjne. W tym kontekście zespoły uczestniczące w projekcie pracowały nad rejestracją kilku produktów opartych na komórkach regulatorowych, powstałych w warunkach dobrej praktyki wytwarzania, i przetestują je w skoordynowanym badaniu klinicznym. Jak dotąd, do badań odniesienia włączono 70 pacjentów z przeszczepem nerki od żywego dawcy i poddano ich standardowemu leczeniu immunosupresyjnemu. Badanie terapii komórkowej jest wspólnym przedsięwzięciem europejskim i obejmuje podawanie regulatorowych limfocytów T, komórek dendrytycznych lub monocytów w zwiększających się dawkach u pacjentów poddanych przeszczepowi. Trwające prace będą również dotyczyły wspólnych i unikalnych mechanizmów działania hamującego w różnych populacjach komórek regulatorowych. W celu śledzenia drogi i okresu trwania wstrzykniętych komórek, członkowie konsorcjum stworzyli innowacyjną technologię spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie poprzez ablację laserową w połączeniu ze znakowaniem złotem i gadolinem. Jak dotąd, przetestowano niniejszą metodę tylko na poziomie przedklinicznym na modelach zwierzęcych. Wyniki projektu THE ONE STUDY powinny dostarczyć terapii komórkowych, które wyraźnie polepszą wyniki przeszczepów i zmniejszą związane z tym koszty służby zdrowia. Zdobyta wiedza dotycząca mechanizmu działania każdego z typów komórek pomoże w maksymalizacji korzyści klinicznych z leczenia.

Słowa kluczowe

Terapia komórkowa, przeszczep narządów, badanie kliniczne, regulatorowe limfocyty T

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania