Skip to main content

Improving capacity of Jordanian Research in Integrated Renewable Energy and Water supply

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie potencjału badawczego Jordanii

Nowe inicjatywy w zakresie współpracy, szkoleń i nawiązywania kontaktów przenoszą badania naukowe w Jordanii na wyższy poziom.

Energia

Finansowany ze środków UE projekt JORIEW (Improving capacity of Jordanian research in integrated renewable energy and water supply) miał na celu zwiększenie możliwości jordańskich ośrodków badawczych w zakresie współpracy. Udało się to osiągnąć promując bliższą współpracę naukową z szeregiem ośrodków badawczych i uniwersytetów w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). W ramach projektu JORIEW wspierano w szczególności budowanie sieci kontaktów, opracowywanie modułów szkoleniowych i inicjowanie wspólnych działań badawczych. Projekt skupił się także na opracowaniu strategii badawczej dla Jordanii na rzecz zrównoważonej i odnawialnej energii oraz odsalania wody. Ważnym osiągnięciem było stworzenie sieci naukowej JORIEW. Członkami sieci są uniwersytety, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe i organy rządowe. Sieć pomogła w zidentyfikowaniu potrzeb naukowych i wyzwań członków jordańskiej sieci. Zorganizowano cztery sesje szkoleniowe, a na jordańskim Uniwersytecie Haszymidzkim przeprowadzono moduły szkoleniowe na określone tematy. Moduły szkoleniowe obejmowały takie zagadnienia, jak "Planowanie z zakresie odnawialnej i zrównoważonej energii" oraz "Systemy wodne, modelowanie i optymalizacja systemów energetycznych". W ramach projektu zajmowano się również zwiększaniem potencjału posiadaczy wyższych stopni naukowych. Badano między innymi wysychanie Morza Martwego, którego poziom spada obecnie do alarmująco niskiego poziomu w wyniku eksploatacji rzeki Jordan. Aby zrównoważyć zjawisko wysychania, zaproponowano kanał łączący Morze Czerwone z Morzem Martwym, którego wysoki koszt można by pokryć przez wdrożenie programów energii odnawialnej i odsalania wody. Programy te wywarłyby głęboki i trwały wpływ na jordańskie społeczeństwo przez rozwiązanie problemu wysychania Morza Martwego oraz zapewnienie dostaw słodkiej wody. Taka praca wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry, co stanowi o istotnej roli projektu JORIEW, rozwijającego potencjał ludzki. Projekt umożliwił więc jordańskim naukowcom przyczynienie się do rozwiązania lokalnych, regionalnych i globalnych problemów, a także wniesienie swojego wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Ponadto zwiększone możliwości badawcze zachęcą badaczy do konkurowania na arenie międzynarodowej w zakresie osiągnięć naukowych oraz zwiększą ich motywację do kontynuowania prowadzenia prac badawczych w Jordanii.

Słowa kluczowe

Potencjał badawczy, energia odnawialna, zaopatrzenie w wodę, współpraca naukowa, odsalanie wody

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania