Skip to main content

Promoting change in approaching intimate partner violence through the analysis of public media and health experts knowledge

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiana podejścia do przemocy domowej

Czynione są postępy w promowaniu zmiany podejścia do przemocy domowej. Zespół powołanego w UE projektu przyczynił się do tego, analizując media publiczne i wiedzę lekarzy.

Zdrowie

Przemoc domowa to nieprzyjemny temat, który zyskał powszechną uwagę w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Mimo to brakuje odpowiedniej wiedzy dotyczącej dynamiki świadomości społecznej oraz sposobów umożliwiających wdrażanie zmian. W tym kontekście zespół finansowanego przez UE projektu IPVPUBEXP zbadał przemoc domową z perspektywy płci i połączył te badania z teoriami psychologicznymi, społecznymi oraz politycznymi. Celem było ustalenie, w jaki sposób formowała się perspektywa publiczna i instytucjonalna. We Włoszech i Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania terenowe, które miały charakter porównawczy, a ich podstawą były najważniejsze gazety ogólnokrajowe wydawane w każdym z tych krajów. Zebrano doniesienia prasowe z lat ostatniej dekady XX i dwóch pierwszych dekad XXI wieku. Głównym celem było zbadanie, w jaki sposób przemoc domowa jest przedstawiana w materiałach prasowych. Wyniki analizy materiałów prasowych wykazały, że przemoc domowa przedstawiana jest jako prywatna sprawa rodzinna. Nacisk kładzie się na morderstwa oraz na pozorny związek z brakiem równowagi psychicznej i emocjonalnej. Podsumowując, prowadzi to ogólnie do błędnego przedstawiania tego rodzaju spraw. Druga połowa prac prowadzonych w ramach projektu, obejmująca badania nad wiedzą i świadomością pracowników opieki medycznej w obu krajach, ujawniła pewne braki. Pracownicy opieki medycznej wyznali, że choć odczuwają współczucie i chcą zaoferować dodatkową pomoc, potrzebują rozleglejszej wiedzy, by przygotować się do sprawnego reagowania w takich przypadkach. Oba obszary badań, dotyczące mediów i służby zdrowia, okazują się przydatne przy podejmowaniu decyzji politycznych dotyczących wdrażania działań mających na celu wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Słowa kluczowe

Przemoc domowa, media publiczne, lekarze, perspektywa płci, doniesienia prasowe, pracownicy opieki medycznej, służba zdrowia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania