Skip to main content

Ethics in Public Policy Making: The Case of Human Enhancement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Etyka nauki i technologii w doskonaleniu człowieka

Europejscy naukowcy badali aspekty etyczne nauki i technologii, a w szczególności ich powiązania z doskonaleniem formy fizycznej w sporcie.

Zmiana klimatu i środowisko

Dzięki wsparciu finansowemu UE uczestnicy projektu "Ethics in public policy making: the case of human enhancement" (EPOCH) przeprowadzili dogłębną analizę dyskusyjnych osiągnięć w nauce, technologii i społeczeństwie oraz związanego z nimi zarządzania. Głównym celem było opracowanie wskazówek i strategicznych modeli działań nadzorczych w Europie, a także zaproponowanie określonych rozwiązań w zakresie polityk społecznych obejmujących wybrane technologie doskonalenia. Doskonalenie człowieka oznacza każdą modyfikację ludzkiego ciała za pomocą środków naukowych i technologicznych, która ma na celu zwiększenie jego wydajności. Aby uzyskać nowe informacje na temat roli wiedzy etycznej w tworzeniu europejskiej polityki w zakresie nauki i technologii, prace projektu oparto na analizie porównawczej aktualnych sposobów zarządzania i normatywnych ram obowiązujących na szczeblu europejskim i w poszczególnych krajach. Dziesięć instytucji partnerskich z różnych państw członkowskich UE, a także z Kanady i Singapuru, stanowiło silny i krytyczny element uczestnictwa osadzony w szerszej multidyscyplinarnej i zwrotnej infrastrukturze zarządzania. Utworzono kilka obszarów badań: dyskusje naukowe, polityczne i publiczne; sytuacja instytucjonalna doradztwa w zakresie polityki etycznej oraz związana z nim wiedza multidyscyplinarna; procedury i mechanizmy zaangażowanego, integrującego społecznie i zwrotnego zarządzania nauką i technologią; konkretne wyzwania dotyczące etyki i zarządzania wynikające ze stosowania nowych technologii, pozwalających na doskonalenie człowieka. Namacalne wyniki dostarczone przez uczestniczące instytucje objęły robocze opracowanie dotyczące zarządzania, a także wstępny przegląd zrzeszeń i organizacji międzynarodowych oraz działających w UE, zajmujących się doradztwem etycznym w zakresie nowych nauk i technologii wschodzących. Dodatkowo zespół opracował raport obejmujący oparte na uczestnictwie i konsultacjach podejścia oraz działania w obszarze zarządzania nauką i technologią, a także nakreślił obecny stan rzeczy i kontekst zastosowania wybranych technologii doskonalenia. Zebrano również informacje dotyczące polityki wobec wybranych problemów związanych z doskonaleniem oraz nowych sposobów zarządzania. Oprócz tych wyników (a także witryny internetowej projektu, biuletynów i odpraw naukowych przeprowadzanych podczas pierwszego roku) oczekuje się, że działania podejmowane w ramach projektu EPOCH mogą mieć istotny wpływ na wiele dziedzin. Projekt EPOCH przyczyni się także do wzmocnienia i wsparcia polityki europejskiej oraz społeczności naukowych podejmujących zagadnienia natury normatywnej i prawodawczej w zakresie nowych i wschodzących technologii. Rezultaty tych prac przyczynią się do zintegrowania tych technologii na rzecz otwartego, skutecznie działającego i demokratycznego społeczeństwa opartego na wiedzy.

Słowa kluczowe

Etyka, doskonalenie człowieka, nauka i technologia, doskonalenie fizyczne, polityka publiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania