Skip to main content

Multidisciplinary modelling approaches to understand harmful algal blooms
dynamics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poznajemy tajemnice zakwitów glonów

Co roku gospodarstwa z branży akwakultury i rybołówstwa ponoszą znaczne straty w wyniku szkodliwych zakwitów glonów (HAB) mających toksyczny wpływ na skorupiaki i będących jedną z głównych przyczyn śmiertelności ryb.

Zmiana klimatu i środowisko

Mikroskopijne glony planktonowe występują we wszystkich oceanach, dostarczając pokarmu małżom filtratorom oraz larwom ważnych z komercyjnego punktu widzenia gatunków skorupiaków i ryb. Zwykle wzrost glonów planktonowych jest pożyteczny dla akwakultury i dzikich łowisk, jednak w pewnych okoliczności zakwity glonów mogę mieć negatywne skutki. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MOHAB (Multidisciplinary modelling approaches to understand harmful algal blooms dynamics) badano czynniki mające wpływ na populacje HAB i ich zachowania. W celu zrozumienia dynamiki populacji HAB zastosowano dwustronne podejście oparte na obserwacjach terenowych i modelowaniu komputerowym. Przeprowadzono studia przypadków dla kluczowych gatunków alg (Alexandrium fundyense i Alexandrium minutum) z różnych ekosystemów. Te obserwacje terenowe włączono do wachlarza modeli symulacyjnych dla dwóch ekosystemów. Uczeni badali wpływ pasożytów na rozwój wiosennych zakwitów glonów z gatunku A. fundyense. Wyniki badania wskazują na znaczenie pasożytów dla poznania procesu kończenia się zakwitu A. fundyense. Przeprowadzono doświadczenia laboratoryjne, aby określić ważne parametry potrzebne do modelowania zależności między A. fundyense a pasożytem Amoebophrya. Połączenie efektów fizycznych z modelami zachowań biologicznych dostarczyło narzędzi umożliwiających zrozumienie złożoności HAB i prognozowania ich pojawiania się, intensywności, czasu trwania i ustępowania. Mimo to modele biologiczne pozostają słabo rozwinięte ze względu na brak danych dotyczących historii życia i wzorców zachowania gatunków powodujących HAB. Aby rozwiązać ten problem, partnerzy projektu opracowali zaawansowane modele komputerowe umożliwiające określenie głównych mechanizmów i czynników związanych z kończeniem się zakwitów. Informacje te zostały wykorzystane do opracowania wskaźników mających na celu ułatwienie podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem. Projekt MOHAB wskazał na znaczenie czynników biologicznych wpływających na naturalną dynamikę populacji gatunków HAB. Zanim zostaną podjęte działania łagodzące lub naprawcze, potrzebne jest poznanie tej dynamiki, co wymaga zintegrowanej strategii obejmującej zarówno obserwacje, jak i modelowanie. Omawiany projekt przyczynił się do dokładniejszego poznania zależności między pasożytem i gospodarzem oraz najważniejszych procesów biologicznych związanych z słabnięciem HAB.

Słowa kluczowe

Akwakultura, łowiska, szkodliwe zakwity glonów, dynamika populacji, zarządzanie środowiskowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania