Skip to main content

The potential of behavioral play markers to improve welfare in farm animals through selection

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie zdrowia zwierząt na podstawie zabaw świń

Naukowcy badają możliwość wykorzystania zachowań zabawowych świń jako metody pomiaru ogólnego dobrobytu inwentarza żywego.

Zmiana klimatu i środowisko

Zachowania zabawowe uważane są za wiarogodny wskaźnik dobrobytu zwierząt, ponieważ sygnalizują zadowolenie odprężonego zwierzęcia. Informacje na temat zachowań zabawowych zwierząt w systemach produkcji żywności są jednak ubogie. Za cel finansowanego ze środków UE projektu "The potential of behavioural play markers to improve welfare in farm animals through selection" (SELECTIONFORWELFARE) przyjęto zmianę tego stanu rzeczy. Było to interdyscyplinarne przedsięwzięcie łączące badania nad zachowaniem i dobrobytem zwierząt z ich genetyką, żywieniem, immunologią, rozrodem i fizjologią. Naukowcy badali zabawy towarzyskie, ruchowe i z użyciem zabawek, mające ważny udział w rozwijaniu umiejętności społecznych i motorycznych. Dane dotyczące zachowań prosiąt zebrano używając systemu rejestracji wideo i oprogramowania do śledzenia obrazów. Przeprowadzono kilka eksperymentów dotyczących wpływu zachowań zabawowych w pierwszych tygodniach życia na zdolność uczenia się i dostosowywania się do nowego otoczenia po odsadzeniu. W jednym z eksperymentów zajęto się związkiem między wzrostem i zdrowiem zwierzęcia a zachowaniami zabawowymi, natomiast w drugim analizowano proces odsadzania prosiąt. Dzięki danym zebranych w toku doświadczeń projektu SELECTIONFORWELFARE badacze będą mogli ustalić, czy założenia hodowlane powinny uwzględniać wskaźniki zachowania i dobrobytu. Wyniki projektu mogą zatem przełożyć się na poprawę dobrobytu zwierząt i sytuacji w produkcji zwierzęcej.

Słowa kluczowe

Świnie, zachowania zabawowe, dobrobyt zwierząt, behawioralne znaczniki zabawy, zwierzęta hodowlane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania