Skip to main content

Isolation, Characterization and screening of environmental applications of Bio-Organic substances obtained from urban biomasses (EnvironBOS)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odpady miejskie w walce z zanieczyszczeniem środowiska

W ramach przyjaznego środowisku cyklu przetwarzania odpadów badacze pozyskują związki ze ścieków miejskich, które neutralizują zanieczyszczenia pochodzące z innych strumieni ścieków.

Zmiana klimatu i środowisko

Odpady miejskie, jak resztki jedzenia i odpady ogrodnicze, są źródłem rozpuszczalnych substancji bioorganicznych (SBO), które mogą być zastosowane w różnych produktach. Finansowany przez UE projekt ENVIRONBOS (Isolation, characterization and screening of environmental applications of bio-organic substances obtained from urban biomasses (EnvironBOS)) miał na celu wykorzystanie SBO pozyskanych z odpadów miejskich do neutralizacji toksyn w zanieczyszczeniach i wytwarzania nowych materiałów. Naukowcy z projektu ENVIRONBOS najpierw wykorzystali mikroorganizmy do trawienia odpadów organicznych, a następnie kwasy do ekstrakcji SBO z powstałej mieszaniny organicznej. Po scharakteryzowaniu właściwości chemicznych różnych SBO, badacze sprawdzili, czy substancje te umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń z wody. Najpierw analizowali, czy SBO mogą działać jak fotokatalizatory i przyspieszać degradację zanieczyszczeń organicznych, w tym chlorofenoli, barwników, farmaceutyków i pestycydów. W procesach fotokatalitycznych energia słoneczna jest absorbowana przez metale, przez co powstają silnie reaktywne związki fotochemiczne, które powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na nieszkodliwe składniki. Zespół analizował też metody wytwarzania tlenków i cząstek metalicznych, takich jak tlenek tytanu lub nanocząstki srebra z SBO. Również tym razem celem było wykorzystanie pozyskanych związków jako fotokatalizatorów do degradowania zanieczyszczeń lub materiałów adsorpcyjnych do usuwania toksycznych metali z roztworu. Badacze wykryli kilka wad stosowania SBO jako fotokatalizatora i postanowili zamiast tego stosować te substancje do wiązania żelaza. W tym przypadku żelazo staje się fotokatalizatorem reakcji rozkładu zanieczyszczeń, a SBO nasila efekt katalizy. Opracowana w projekcie ENVIRONBOS przyjazna środowisku koncepcja wykorzystania związków pochodzących z odpadów w neutralizacji zanieczyszczeń pomoże oczyścić nasze otoczenie i ograniczyć konsekwencje zwiększania ilości odpadów miejskich.

Słowa kluczowe

Odpady miejskie, zanieczyszczenia, ścieki miejskie, substancje bioorganiczne, fotokataliza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania