European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Zbiory artykułów skupiających się na aktualnych doniesieniach dotyczących bieżących tematów, przeznaczone dla specjalistów; udostępniane w sieci oraz wydawane w postaci drukowanych broszur. Powstają w ścisłej współpracy ze służbami Komisji Europejskiej i często wspierają inicjatywy i wydarzenia polityczne.

Zbiory te obejmują:

  • broszury Project Info Pack zawierające opisy projektów na wczesnym etapie realizacji
  • broszury Results Pack opisujące wyniki projektów już zakończonych lub znajdujących się na ostatnich etapach realizacji, których rezultaty można zastosować w wybranej domenie.

Nasz magazyn, który obecnie nie jest już wydawany, przedstawiał najbardziej obiecujące wyniki projektów z różnych dziedzin, a każdy z numerów poświęcony był odrębnemu obszarowi tematycznemu. Każdy z wydanych numerów można wciąż pobrać lub zamówić. Magazyn Research*eu opierał się głównie na artykułach z sekcji Wyniki w skrócie oraz Wiadomości, ale obejmował również wywiady z uczestnikami projektów, program wydarzeń, projekt miesiąca oraz aktualizacje informacji o projektach prezentowanych w przeszłości.

Artykuły te podsumowują najważniejsze wyniki na koniec każdego projektu, objaśniając jego osiągnięcia i rzucając światło na kolejne etapy. Są pisane przez redaktorów naukowych CORDIS we współpracy z uczestnikami projektów i ewentualnie urzędnikami Komisji Europejskiej odpowiedzialnymi za projekt.

Począwszy od programu „Horyzont 2020”, uczestnicy projektów informują Komisję Europejską o swoich publikacjach o otwartym dostępie, a następnie publikacje te są podawane w serwisie CORDIS. Mogą to być recenzowane artykuły, materiały z konferencji, rozprawy naukowe, rozdziały książek lub monografie. Linki do publikacji 7PR są pobierane na bieżąco z OpenAIRE w kartach informacji o projektach.

Sekcja Projekty stanowi centralny punkt repozytorium CORDIS i zawiera informacje publiczne pochodzące z podpisanych umów o granty (cele, terminy, program, zaproszenie do składania wniosków, kwoty finansowania, uczestnicy itp.). CORDIS przechowuje informacje o projektach ze wszystkich unijnych ramowych programów badawczych, od 1PR do programu „Horyzont 2020”.

W przypadku projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” serwis CORDIS publikuje linki do publicznych rezultatów projektów (lub opisujących je dokumentów) po ich zatwierdzeniu przez urzędnika Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za projekt. Rezultaty są klasyfikowane według typu: dokument lub sprawozdanie; strony internetowe, wnioski patentowe, filmy wideo itp.; demonstrator, projekt pilotażowy, prototyp; projekt pilotażowy otwartych danych badawczych; wymagania etyczne.

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego w cyklu realizacji projektu uczestnicy składają okresowe lub końcowe, nadające się do publikacji podsumowanie kontekstu projektu, jego postępów, wykonanych prac, głównych dotychczasowych rezultatów i oczekiwanego oddziaływania. Po zatwierdzeniu przez urzędnika Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za projekt streszczenie jest publikowane w serwisie CORDIS jako streszczenie sprawozdania.

Nasze codzienne wiadomości prezentują aktualności na temat bieżących projektów. Są one oparte na doniesieniach medialnych lub ogłoszeniach dotyczących projektów i są klasyfikowane jako przełomowe odkrycia naukowe, nowe produkty i technologie lub zalecenia w zakresie polityki.

Projekty są realizowane w oparciu o programy ramowe, programy prac i tematy.